Ilgtspējas indekss: biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc priekšrocības nodrošina dalība Ilgtspējas indeksā un kas ir jāņem vērā uzņēmumiem, kā arī jebkurai citai organizācijai, piedaloties šajā novērtējumā?

Informācija atjaunota 2023.gada martā.

Puzzles gabaliņi

Nav noslēpums, ka mēs – cilvēki – uzticamies pārbaudītām vērtībām; ka viss jaunais un nezināmais parasti tiek uztverts ar piesardzību, jo ne visi “eksperimenti” atmaksājas. Tomēr atbildīga biznesa praksei pasaulē tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība, tāpēc uzņēmumi meklē efektīvus instrumentus savas līdzšinējās darbības izvērtēšanai un sistemātiskai snieguma uzlabošanai.

Ilgtspējas indekss tika ieviests 2010.gadā. Gadu laikā tas ir pierādījis sevi kā efektīvu instrumentu uzņēmumu atbildības līmeņa, risku un vadības procesu izvērtēšanai, kā arī biznesa izaugsmes veicināšanai. To var pielīdzināt aktīvam treniņam, pēc kura tā dalībnieki daudz labāk apzinās savas iespējas un varēšanu, tāpēc jūtas pārliecinošāk īstajā uzņēmumu sacensību arēnā – tirgū.

Zemāk apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par Ilgtspējas indeksu, kas sniedz plašāku ieskatu šī novērtējuma norises kārtībā un dalībnieku snieguma vērtēšanas metodoloģijā.

#1 Kā Ilgtspējas indekss atšķiras no citiem novērtējumiem?

Ilgtspējas indeksā, atšķirībā no daudziem citiem novērtējumiem, tiek vērtēts organizāciju faktiskais sniegums, nevis priekšstats sabiedrības, darbinieku un klientu acīs. Turklāt tā ietvaros tiek analizēts nevis viens konkrēts jautājums, bet gan plašs jautājumu loks, sākot no stratēģiskās plānošanas līdz pat ieguldījumiem vietējā kopienā, vides aizsardzībā.

Tāpat Ilgtspējas indekss ir veidots kā uzņēmumu pašnovērtējuma rīks. Un, lai arī dalībnieku iesniegto informāciju pārbauda profesionāla neatkarīgu ekspertu komanda, šī novērtējuma metodoloģija veidota tā, lai izslēgtu subjektivitāti. Piemēram, tas ļauj konstatēt ne vien to, vai organizācijā ir rakstiski definēti noteikti korporatīvās ilgtspējas un atbildības principi, bet arī to, vai tiek vērtēta to kvalitāte, darbinieku viedoklis par šiem principiem u.tml.

#2 Kas var piedalīties Ilgtspējas indeksā?

Šajā novērtējumam pieteikties var jebkurš Latvijā jebkura Latvijā reģistrēta organizācija – kā uzņēmumi, tā arī valsts iestādes un institūcijas – neatkarīgi no tās pārstāvētās nozares, apgrozījuma vai darbinieku skaita.

#3 Kāda ir Ilgtspējas indeksa dalības maksa?

Dalība novērtējumā ir bez maksas. Izņēmums ir gadījums, kad uzņēmums vai organizācija vēlas piedalīties anonīmi – saglabājot iespēju nepubliskot sasniegto indeksa kategoriju.

#4 Ar kādu ieguldījumu jārēķinās Ilgtspējas indeksa dalībuzņēmumiem?

Dalība šajā novērtējumā, nenoliedzami, ir saistīta ar patiesu vēlmi saņemt objektīvu vērtējumu un izmantot to savas attīstības plānošanai. Lai saņemtu šādu vērtējumu, katram dalībniekam ir jāvelta zināms laiks pašnovērtējuma anketas aizpildīšanai. Pieredze liecina, ka tās aizpildīšana norit efektīvāk, ja šajā procesā tiek iesaistīta gan organizācijas augstākā vadība, gan arī plašais kolēģu loks.

Jāpiebilst, ka mazāks laiks anketas aizpildīšanai nepieciešams uzņēmumiem un iestādēm, kuras līdz šim ir aktīvi dalījušās ar savu korporatīvās ilgtspējas un atbildības praksi gada pārskatos, savās tīmekļvietnēs, plašsaziņas līdzekļos, kā arī ar citos komunikācijas kanālos.

#5 Kāds ir Ilgtspējas indeksa laika plāns?

Interesenti var pieteikties novērtējumam visa gada garumā, aizpildot elektronisku pieteikuma formu. Taču galējais pieteikšanās termiņš tekošā gada novērtējumam ir konkrētā gada martā. Precīzs pieteikumu reģistrācijas termiņš ik gadu tiek publiskots dažādos Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta resursos: InCSR tīmekļvietnē, Facebook lapā un LinkedIn lapā.

Noslēdzoties tekošā gada novērtējuma pieteikumu reģistrācijas termiņam, reģistrētajiem dalībniekiem tiek piešķirti pieejas dati elektroniskai pašnovērtējuma anketai, kas ir jāaizpilda līdz aprīļa beigām.

Ilgtspējas indeksa rezultāti tradicionāli tiek paziņoti Atbildīga biznesa nedēļas laikā, kas norisinās jūnijā.

#6 Cik plaša ir Ilgtspējas indeksa novērtējuma anketa?

Novērtējuma dalībniekiem, aizpildot pašnovērtējuma anketu, ir jāsniedz ne tikai informācija par to darbības profilu. Tiem ir jāatbild arī uz vairāk nekā 80 jautājumiem, kas sagrupēti 5 sadaļās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, sabiedrība un vide. Katrai sadaļai un katram jautājumam ir savs svars atbilstoši jautājumu skaitam sadaļā un kritērija lomai organizācijas ilgtspējas kopvērtējumā.

#7 Kāda ir Ilgtspējas indeksa metodoloģija?

Lai organizācija iegūtu savu Ilgtspējas indeksa rezultātu, tai ir jāreģistrējas, aizpildot elektronisku pieteikuma formu, jāparaksta apliecinājums par maksātnespējas statusa, nodokļu parādu un nereģistrētās nodarbinātības neesamību, kā arī jāveic pašnovērtējums, aizpildot elektronisku anketu (skat. 6.jautājumu). Ekspertu padome patur tiesības pārliecināties par visu novērtējumam iesniegto apliecinājumu atbilstību, pārbaudot sniegto informāciju Valsts ieņēmumu dienestā un Valsts darba inspekcijā.

Novērtējuma anketā ir vairāk nekā 80 jautājumi, kas apkopoti piecās sadaļās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, sabiedrība un vide. Katrai sadaļai, līdzīgi kā katram kritērijam, ir savs ekspertu noteikts svars atbilstoši tā lomai uzņēmuma ilgtspējas kopvērtējumā. Lai izslēgtu subjektīvisma faktoru, ikviens kritērijs konstatē faktu – konkrētā prakse uzņēmumā vai iestādē tiek īstenota vai netiek. Rezultātus automātiski apkopo sistēma, bet Ekspertu padome pārliecinās, vai anketai pievienotās atsauces (pierādījumi) atbilst katram konkrētajam novērtējuma kritērijam pēc būtības.

#8 Kā tiek vērtēts Ilgtspējas indeksa dalībnieku sniegums?

Ikviena atbilde novērtējuma dalībniekiem ir jāapliecina ar pierādījumiem jeb atsaucēm uz publiski pieejamu informāciju, kas norāda, ka ar to ir bijis iespējams iepazīties atbilstošām ietekmes pusēm. Lai izslēgtu subjektīvismu dalībnieku vērtējumā, ar jautājumu palīdzību tiek konstatēts fakts – konkrētā prakse uzņēmumā vai iestādē tiek praktizēta vai nē. Rezultātus automātiski apkopo sistēma. Ekspertu padome pirms tam pārliecinās, vai anketas jautājumiem pievienotās atsauces atbilst tiem pēc būtības.

Maksimālais summārais rezultāts, ko var iegūt šajā novērtējumā, ir 100%. Šādu rezultātu vēl nav izdevies iegūt nevienam dalībniekam – arī augstās DIMANTA kategorijas ieguvējiem. Proti, vidējais dalībnieku sniegums 2022.gadā bija 79,5%. Salīdzināšanai var minēt, ka 2010.gadā, kad Ilgtspējas indekss norisinājās pirmo reizi, tas bija 47,9%.

Katram dalībniekam, ņemot vērā tā sasniegto rezultātu, ir iespēja kvalificēties kādai no piecām šī novērtējuma balvām – DIMANTA, PLATĪNA, ZELTA, SUDRABA vai BRONZAS.

#9 Kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai Ilgtspējas indeksa dalībnieki kvalificētos kādam no šī novērtējuma balvām?

Lai kvalificētos kādam no Ilgtspējas indeksa apbalvojumiem, tā dalībniekiem, pirmkārt un galvenokārt, ir jāveic pilns novērtējums, kvalitatīvi aizpildot visu pašnovērtējuma anketu. Otrkārt, dalībniekiem ir jāiegūst kopvērtējumā vismaz 40% no 100%.

Katrs Ilgtspējas indeksa dalībnieks, kurš sasniedzis minimālo šī novērtējuma slieksni jeb 40%, var pretendēt uz vienu no kopumā piecām balvām:

  • BRONZAS kategorijai kvalificējas dalībnieki, kuri ieguvuši kopvērtējumā 40-59,9%,
  • SUDRABA kategorijai kvalificējas dalībnieki, kuri ieguvuši kopvērtējumā 60-79,9%,
  • ZELTA kategorijai kvalificējas dalībnieki, kuri ieguvuši kopvērtējumā 80-89,9%,
  • PLATĪNA kategorijai kvalificējas dalībnieki, kuri ieguvuši kopvērtējumā 90-100%.

Augstākās jeb DIMANTA kategorijas laureātu noteikšanā tiek izmantota atšķirīga metodoloģija. Proti, lai kvalificētos šai balvai, Ilgtspējas indeksa dalībniekam vismaz piecus gadus jāspēj noturēt PLATĪNA līmenis un jāiegūst vismaz 90% vērtējums ne vien kopvērtējumā, bet arī visās piecās šī novērtējuma sadaļās atsevišķi. Papildus tiek vērtēta publiski pieejamā informācija par pretendenta attieksmi pret ietekmes pusēm, īpaši klientiem un darbiniekiem. Tāpat Ilgtspējas indeksa eksperti tiekas ar pretendentu un vērtē gan tā līdzšinējo sniegumu attiecībā uz darba vidi, apkārtējo vidi, savu piegādes ķēdi un ieguldījumiem nozares un valsts attīstībā, gan arī nākotnes plānus šī snieguma pilnveidei.

Papildu apbalvojumi, uz ko var pretendēt Ilgtspējas indeksa dalībnieki: Ilgtspējas čempions, Inovāciju līderis, Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums un Godīgas tirdzniecības balva (apbalvojums tiek pasniegts sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju).

#10 Kādas ir biežāk pieļautās uzņēmumu kļūdas, aizpildot novērtējuma anketu?

Kļūdas lielākoties saistītas tā dēvēto “pierādījumu” pievienošanu, jo ikviena atbilde anketā jāapliecina ar atsauci uz publiski pieejamu informāciju un/vai dokumentu.

Nereti Ilgtspējas indeksa dalībnieki pievieno atsaucēs apjomīgus dokumentus, nenorādot, kurā lappusē meklējams apliecinājums konkrētajai praksei. Šādā gadījumā ekspertiem ir tiesības anulēt atbildi un neieskaitīt rezultātu.

Tāpat dalībnieki reti izmanto iespēju aizpildīt novērtējuma anketas sadaļu “Komentārs” vai atzīmēt atbildi “Cits variants”, kas ļauj ekspertiem iegūt plašāku priekšstatu par organizācijas īstenoto praksi. Šī informācija dažkārt var palīdzēt uzlabot dalībnieka kopējo rezultātu.

Savukārt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības mēdz kļūdaini pievienot atsaucēs saites uz tiesību aktiem, kas reglamentē noteiktu praksi. Eksperti šādas atbildes anulē, jo ir svarīgi, lai novērtējuma dalībnieki apliecina, ka noteiktās prasības ir ieviestas praksē.

#11 Kāds ir augstākais vērtējums, uz ko Ilgtspējas indeksa dalībnieki var cerēt pirmajā gadā?

Katram Ilgtspējas indeksa dalībniekam, kurš ir veicis pašnovērtējumu un kvalificējies minimālajam šī novērtējuma slieksnim (t.i., ir ieguvis kopvērtējumā vismaz 40% no 100%) ir iespēja iegūt vienu no kopumā pieciem vērtējumiem – DIMANTA, PLATĪNA, ZELTA, SUDRABA vai BRONZAS, kas tiek noteikts atbilstoši tā sniegumam.

Līdz šim augstākais rezultāts, ko dalībniekiem ir izdevies sasniegt, piedaloties šajā novērtējumā pirmo reizi, ir bijis ZELTA kategorija.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka sasniegt Ilgtspējas indeksa augstākās virsotnes nav vienkārši. Panākumi ceļā uz izcilību ir tieši saistīti ar uzņēmuma (vai iestādes) augstākās vadības attieksmi un izpratni par atbildīgu organizācijas pārvaldības praksi (uzņēmumu gadījumā īpaša nozīme ir atbildīgas un godprātīgas uzņēmējdarbības prakses principu ievērošanai). Proti, visi novērtējuma dalībnieki, kuri līdz šim ir ieguvuši Ilgtspējas indeksa augstākos vērtējumus – DIMANTA un PLATĪNA kategoriju –, ir pierādījuši, ka ar mērķtiecīgu darbu vien sava snieguma uzlabošanai nepietiek. Daudz lielāka nozīme ir korporatīvās atbildības principu iedzīvināšanai organizācijas kultūrā.

#12 Kā tiek garantēta Ilgtspējas indeksa dalībnieku iesniegto datu drošība?

Saite uz pašnovērtējuma anketu un pieejas dati reģistrētajiem novērtējuma dalībniekiem tiek nosūtīti tikai uz to vadības parakstītajā apliecinājumā norādīto e-pasta adresi. Lai nodrošinātu datu pārraides drošību, tiek izmantots SSL (Secure Sockets Layer) datu pārraides protokols, kas šifrē interneta vidē pārraidīto informāciju. Tas izveidots ar nolūku atrisināt ar datu pārraidi internetā saistītās drošības problēmas.

Dalībnieku iesniegtie dati un dokumenti ir atzīstami par konfidenciālu informāciju. Visi eksperti un organizatoriskajos jautājumos iesaistītās personas ir parakstījušas konfidencialitātes līgumu, kurā noteikts, ka iegūtā informācija nav izpaužama un ir izmantojama tikai konkrētā uzņēmuma vai iestādes snieguma noteikšanai.

#13 Kādas priekšrocības nodrošina dalība Ilgtspējas indeksā?

To, cik daudz katrs uzņēmums vai iestāde iegūst no dalības šajā novērtējumā, nosaka konkrētās organizācijas atvērtība uzlabojumiem. Tomēr kā lielākos ieguvumus līdztekus garantētai publiskajai atzinībai par atbildīgu darbu dalībnieki visbiežāk min piecas lietas:

  • Iespēja saņemt individuālu vērtējumu – vērtīgu labās prakses analīzi, ko papildina praktiski ekspertu ieteikumi darbības pilnveidei.
  • Iespēja sekot līdzi organizācijas snieguma dinamikai (rezultāti ir salīdzināmi).
  • Iespēja izmantot novērtējuma rezultātus kā indikatoru organizācijas mērķu definēšanai un vadības sistēmu (līdzsvarotā vadības karte u.tml.) izveidei.
  • Iespēja izmantot novērtējuma rezultātus organizācijas iekšējā un ārējā komunikācijā, tostarp kā argumentu sarunās ar partneriem un investoriem ārvalstīs.
  • Iespēja iegūt plašākas zināšanas organizācijas darbības ilgtermiņa attīstībai.

#14 Vai Ilgtspējas indeksa dalībuzņēmumu rezultāti tiek publiskoti?

Šī novērtējuma mērķis ir veicināt organizāciju izaugsmi, nevis sāncensību, tāpēc publiskots tiek tikai dalībnieku dalījums kategorijās, kas tiek noteikts atbilstoši to sniegumam: DIMANTA (šī kategorija ieviest 2020.gadā, taču pirmie četri dalībnieki to sasniedza tikai 2022.gadā), PLATĪNA, ZELTA, SUDRABA un BRONZAS.

Katrs Ilgtspējas indeksa dalībnieks saņem Ekspertu padomes sagatavotu individuālu vērtējumu, kurā norādīts tā iegūtais summārais rezultāts un katras sadaļas ietekme uz to. Papildus (maksas pakalpojums) ir iespēja saņemt ekspertu komentārus un praktiskus ieteikumus organizācijas darbības pilnveidei prioritārajos ilgtspējas aspektos.

#15 Kur var iepazīties ar Ilgtspējas indeksa iepriekšējo gadu rezultātiem?

Novērtējuma rezultāti tradicionāli tiek paziņoti ikgadējā Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā, kas pēdējos gados tiek organizēts tiešraides formātā. Tāpat tie tiek publicēti InCSR tīmekļvietnē un īpaši veidotos mediju (piemēram, “Dienas Bizness” vai “Uzņēmēju Diena”) izdevumos. Tāpat informācija par rezultātiem tiek izplatīta medijiem un publicēta InCSR Facebook lapā un LinkedIn lapā.

Ar Ilgtspējas indeksa 2022.gada rezultātiem var iepazīties šeit.

#16 Vai Ilgtspējas indeksa dalībniekiem ir pieejamas ekspertu konsultācijas?

Visiem Ilgtspējas dalībniekiem, kuri pilnībā veikuši novērtējumu, līdztekus pārskatam par to kopējo sniegumu un dalīto sniegumu katrā no Ilgtspējas indeksa kategorijām (bezmaksas pakalpojums) ir iespēja saņemt arī paplašinātus novērtējuma rezultātus ar praktiskiem ekspertu ieteikumiem to darbības pilnveidei ilgtspējas jomā (maksas pakalpojums).

Papildus visiem dalībniekiem ir pieejama viena bezmaksas klātienes konsultācija, kuras ietvaros pārrunāt novērtējuma rezultātus un gūt plašāku priekšstatu par iespējām uzlabot sniegumu.

Tāpat dalībniekiem pastāvīgi tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dažādus bezmaksas pasākumus, kuros tiem ir iespēja uzklausīt gan ekspertu viedokļus, gan citu uzņēmumu, organizāciju pieredzi, kas var palīdzēt pilnveidot turpmāko sniegumu Ilgtspējas indeksā.

#17 Vai Ilgtspējas indeksā ir jāpiedalās katru gadu?

Dalība šajā novērtējumā ir brīvprātīga – katra organizācija var pati izvēlēties, cik bieži tajā piedalīties.

Vairums dalībnieku piedalās Ilgtspējas indeksā katru gadu. Tomēr ir arī tādi, kas dažādu apsvērumu dēļ startē reizi divos gados vai retāk. Dažkārt pat ilggadēji dalībuzņēmumi uz gadu vai diviem pārtrauc dalību, lai vēlāk atgrieztos.

Publicēšanas datums

17.02.2020

Tēma

Nefinanšu ziņošana

Tapis sadarbībā ar