“Ilgtspējas indekss”: biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc priekšrocības nodrošina “Ilgtspējas indekss” un kas ir jāņem vērā uzņēmumiem, piedaloties šajā novērtējumā?

Puzzles gabaliņi

Nav noslēpums, ka mēs – cilvēki – uzticamies pārbaudītām vērtībām; ka viss jaunais un nezināmais parasti tiek uztverts ar piesardzību, jo ne visi “eksperimenti” atmaksājas. Tomēr atbildīga biznesa praksei pasaulē tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība, tāpēc uzņēmumi meklē efektīvus instrumentus savas līdzšinējās darbības izvērtēšanai un sistemātiskai snieguma uzlabošanai.

“Ilgtspējas indekss” pastāv jau vairāk nekā 10 gadu un šajā laikā tas ir pierādījis sevi kā efektīvu instrumentu uzņēmumu atbildības līmeņa, risku un vadības procesu izvērtēšanai, kā arī biznesa izaugsmes veicināšanai. To var pielīdzināt aktīvam treniņam, pēc kura tā dalībnieki daudz labāk apzinās savas iespējas un varēšanu, tāpēc jūtas pārliecinošāk īstajā uzņēmumu sacensību arēnā – tirgū.

Zemāk apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par “Ilgtspējas indeksu”, kas sniedz plašāku informāciju šī novērtējuma norises kārtībā un metodoloģijā.

#1 Kā “Ilgtspējas indekss” atšķiras no citiem novērtējumiem?

Atšķirībā no lielākās daļas citu uzņēmumu novērtējumu, “Ilgtspējas indeksā” tiek vērtēts organizāciju faktiskais sniegums, nevis priekšstats sabiedrības, darbinieku un klientu acīs. Turklāt tā ietvaros tiek analizēts nevis viens konkrēts jautājums, bet gan plašs jautājumu loks, sākot no stratēģiskās plānošanas līdz pat ieguldījumiem vietējā kopienā, vides aizsardzībā.

Tāpat “Ilgtspējas indekss” ir veidots kā uzņēmumu pašnovērtējuma rīks. Un, lai arī dalībuzņēmumu iesniegto informāciju pārbauda profesionāla neatkarīgu ekspertu komanda, šī novērtējuma metodoloģija veidota tā, lai izslēgtu subjektivitāti. Piemēram, tas ļauj konstatēt, ne vien to, vai uzņēmumā ir rakstiski definēti noteikti korporatīvās ilgtspējas un atbildības principi, bet arī to, vai tiek vērtēta to kvalitāte vai darbinieku viedoklis par tiem.

#2 Kas var piedalīties “Ilgtspējas indeksā”?

Novērtējumam pieteikties var jebkurš Latvijā reģistrēts uzņēmums, iestāde vai organizācija neatkarīgi no nozares, apgrozījuma vai darbinieku skaita.

#3 Kāda ir “Ilgtspējas indeksa” dalības maksa?

Dalība novērtējumā ir bez maksas. Izņēmums ir gadījums, kad uzņēmums vai organizācija vēlas piedalīties anonīmi – saglabājot iespēju nepubliskot sasniegto indeksa kategoriju.

#4 Ar kādu ieguldījumu jārēķinās “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmumiem?

Dalība šajā novērtējumā, nenoliedzami, prasa patiesu vēlmi saņemt objektīvu vērtējumu un izmantot to savas attīstības plānošanai. Katram dalībuzņēmumam ir jāvelta zināms laiks anketas aizpildīšanai. Taču pieredze liecina, ka anketas aizpildīšana norit efektīvāk, ja šajā procesā tiek iesaistīta gan uzņēmuma augstākā vadība, gan arī plašais kolēģu loks.

Jāpiebilst, ka mazāk laika anketas aizpildīšana prasa uzņēmumiem, kuri jau līdz šim ir aktīvi dalījušies ar savu korporatīvās ilgtspējas un atbildības praksi gada pārskatos, savās tīmekļa vietnēs, plašsaziņas līdzekļos, kā arī ar citos komunikācijas kanālos.

#5 Kāds ir “Ilgtspējas indeksa” laika plāns?

Interesenti var pieteikties novērtējumam visa gada garumā, aizpildot īpašu pieteikuma formu: https://www.incsr.eu/pieteikums/.

Katru gadu marta sākumā “Ilgtspējas indeksam” reģistrētajiem dalībuzņēmumiem tiek piešķirti pieejas dati elektroniskai anketai, kura ir jāaizpilda līdz aprīļa beigām.

Novērtējuma rezultāti tradicionāli tiek paziņoti Atbildīga biznesa nedēļas laikā, kas tradicionāli norisinās jūnijā.

#6 Cik plaša ir “Ilgtspējas indeksa” novērtējuma anketa?

Papildus profila sadaļas aizpildīšanai, uzņēmumiem, aizpildot anketu, ir jāatbild uz vairāk nekā 80 jautājumiem, kas ir sagrupēti 5 sadaļās – stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, sabiedrība un vide. Katrai sadaļai un katram jautājumam ir savs svars atbilstoši jautājumu skaitam sadaļā un kritērija lomai uzņēmuma ilgtspējas kopvērtējumā.

#7 Kāda ir “Ilgtspējas indeksa” metodoloģija?

Lai uzņēmums iegūtu savu “Ilgtspējas indeksa” rezultātu, tam jāreģistrējas interneta vietnē www.incsr.eu, jāparaksta apliecinājums par maksātnespējas statusa, nodokļu parādu un nereģistrētās nodarbinātības neesamību, kā arī jāveic pašnovērtējums. Ekspertu padome patur tiesības pārliecināties par visu iesniegto apliecinājumu atbilstību, pārbaudot sniegto informāciju Valsts ieņēmumu dienestā un Valsts darba inspekcijā.

Novērtējuma anketā ir vairāk nekā 90 jautājumi, kas ir apkopoti piecās sadaļās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, sabiedrība un vide. Katrai sadaļai, līdzīgi kā katram kritērijam, ir savs ekspertu noteikts svars atbilstoši tā lomai uzņēmuma ilgtspējas kopvērtējumā. Lai izslēgtu subjektīvismu vērtējumā, ikviens kritērijs konstatē faktu – ir vai nav konkrēta prakse uzņēmumā. Rezultātus automātiski apkopo sistēma, bet Ekspertu padome pārliecinās, vai iesniegtās atsauces pēc būtības atbilst kritērijam.

Ikviena atbilde uzņēmumam jāapliecina ar atsauci uz publiski pieejamu informāciju, kas norāda, ka ar to ir bijis iespējams iepazīties atbilstošām ietekmes pusēm.

#8 Kā tiek vērtēts “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmumu sniegums?

Ikviena atbilde uzņēmumam jāapliecina ar atsauci uz publiski pieejamu informāciju, kas norāda, ka ar to ir bijis iespējams iepazīties atbilstošām ietekmes pusēm. Lai izslēgtu subjektīvismu vērtējumā, jautājumi konstatē faktu – ir vai nav konkrēta prakse uzņēmumā. Rezultātus automātiski apkopo sistēma. Ekspertu padome pirms tam pārliecinās, vai iesniegtās atsauces pēc būtības atbilst jautājumam.

#9 Kādas ir biežāk pieļautās uzņēmumu kļūdas, aizpildot novērtējuma anketu?

Kļūdas lielākoties saistītas ar tā dēvēto “pierādījumu” pievienošanu, jo ikviena atbilde anketā jāapliecina ar atsauci uz publiski pieejamu informāciju un/vai dokumentu.

Nereti “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmumi pievieno atsaucēs apjomīgus dokumentus, nenorādot, kurā lappusē meklējams apliecinājums konkrētajai praksei. Šādā gadījumā ekspertiem ir pat tiesības anulēt atbildi un neieskaitīt rezultātu.

Tāpat dalībuzņēmumi bieži izmanto iespēju aizpildīt novērtējuma anketas sadaļu “Komentārs” vai atzīmēt atbildi “Cits variants”, kas ļauj ekspertiem iegūt plašāku priekšstatu par uzņēmuma praksi un dažkārt var palīdzēt uzlabot tā kopējo rezultātu.

Savukārt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības dažkārt kļūdaini pievieno atsaucēs saites uz tiesību aktiem, kas reglamentē noteiktu praksi. Eksperti šādas atbildes anulē, jo ir svarīgi, lai uzņēmums apliecinātu, kā noteiktās prasības ir ieviestas praksē.

#10 Kāds ir augstākais vērtējums, uz ko uzņēmums var cerēt pirmajā gadā?

Līdz šim augstākais rezultāts, ko uzņēmums ir sasniedzis, piedaloties “Ilgtspējas indeksā” pirmo reizi, ir bijis Zelta novērtējums.

Sasniegt virsotni nav vienkārši, un prakse rāda, ka panākumi ceļā uz izcilību ir tieši saistīti ar uzņēmuma vadības attieksmi un izpratni par atbildīga biznesa jautājumiem. Proti, visi uzņēmumi, kuri līdz šim ir ieguvuši “Ilgtspējas indeksā” Platīna novērtējumu, ir pierādījuši, ka ar mērķtiecīgu darbu vien sava snieguma uzlabošanai nepietiek. Daudz lielāka nozīme ir atbildīga biznesa principu iedzīvināšanai uzņēmuma kultūrā.

#11 Kā tiek garantēta iesniegto datu drošība?

Saite uz pašnovērtējuma anketu un pieejas dati tiek nosūtīti tikai uz uzņēmuma vadības parakstītajā apliecinājumā norādīto e-pasta adresi. Lai nodrošinātu datu pārraides drošību, tiek izmantots SSL (Secure Sockets Layer) datu pārraides protokols, kas nodrošina sakaru šifrēšanu interneta vidē. Tas izveidots ar nolūku atrisināt ar datu pārraidi internetā saistītās drošības problēmas.

Uzņēmuma iesniegtie dati un dokumenti ir atzīstami par konfidenciālu informāciju. Visi eksperti un organizatoriskajos jautājumos iesaistītās personas ir parakstījušas konfidencialitātes līgumu, kurā noteikts, ka iegūtā informācija nav izpaužama un ir izmantojama tikai uzņēmuma “Ilgtspējas indeksa” noteikšanai.

#12 Kādi ir “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmumu ieguvumi?

To, cik daudz katrs uzņēmums iegūst no dalības šajā novērtējumā, nosaka tā atvērtība uzlabojumiem. Tomēr kā lielākos ieguvumus dalībnieki visbiežāk min:

  • iespēju saņemt individuālu vērtējumu – vērtīgu labās prakses analīzi, kura papildināta ar ekspertu ieteikumiem darbības attīstīšanai;
  • iespēju sekot līdzi uzņēmuma snieguma dinamikai;
  • izmantot novērtējuma rezultātus kā indikatoru organizācijas mērķu definēšanai un vadības sistēmu (līdzsvarotā vadības karte u.tml.) izveidei;
  • iespēju izmantot novērtējuma rezultātus organizācijas iekšējā un ārējā komunikācijā, tostarp kā argumentu sarunās ar partneriem un investoriem ārvalstīs;
  • iespēju iegūt plašākas zināšanas, saņemt publisku atzinību par atbildīgu darbu.

#13 Vai “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmumu rezultāti tiek publiskoti?

“Ilgtspējas indeksa” mērķis ir veicināt organizāciju izaugsmi, nevis sāncensību, tāpēc publiskots tiek tikai uzņēmumu dalījums kategorijās atkarībā no to indeksa rādītājiem: Platīna, Zelta, Sudraba un Bronzas. No 2020. gada tiek ieviesta vēl viena kategorija – Dimanta, kas ir augstākā kategorija, ko šajā novērtējumā var saņemt tā dalībuzņēmumi.

Katrs “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmums saņem Ekspertu padomes sagatavotu individuālu vērtējumu, kurā norādīts tā iegūtais summārais rezultāts un katras sadaļas ietekme uz to, kā arī ekspertu komentāri un ieteikumi par soļiem, kas palīdzētu konkrētajam uzņēmuma pilnveidot tā sniegumu katrā no sadaļām.

#14 Kur var iepazīties ar “Ilgtspējas indeksa” iepriekšējo gadu rezultātiem?

Novērtējuma rezultāti tiek paziņoti ikgadējā “Ilgtspējas indeksa” noslēguma pasākumā, kā arī publicēti InCSR interneta vietnē un īpaši veidotā laikraksta “Uzņēmēju Diena” izdevumā. Tāpat informācija par rezultātiem tiek izplatīta medijiem.

Ar 2019. gada rezultātiem var iepazīties šeit.

#15 Vai ir “Ilgtspējas indeksa” dalībniekiem ir pieejamas ekspertu konsultācijas?

Neatkarīgi no sasniegtā rezultāta, ekspertu ieteikumus un pārskatu par savu sniegumu saņem visi uzņēmumi, kuri pilnībā veikuši pašnovērtējumu. Papildus visiem dalībuzņēmumiem ir pieejama viena bezmaksas klātienes konsultācija, kuras ietvaros pārrunāt novērtējuma rezultātus un gūt plašāku priekšstatu par iespējām uzlabot sniegumu.

Tāpat uzņēmumiem pastāvīgi tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dažādus bezmaksas pasākumus, kuros tiem ir iespēja uzklausīt gan ekspertu ieteikumus, gan citu uzņēmumu, organizāciju pieredzi, kas var palīdzēt pilnveidot turpmāko sniegumu “Ilgtspējas indeksā”.

#16 Vai “Ilgtspējas indeksā” ir jāpiedalās katru gadu?

Dalība šajā novērtējumā ir brīvprātīga – katrs uzņēmums pats var izvēlēties, cik bieži tajā piedalīties.

Vairums dalībuzņēmumu piedalās “Ilgtspējas indeksā” katru gadu. Tomēr ir arī tādi, kas dažādu apsvērumu dēļ startē reizi divos gados vai retāk. Dažkārt pat ilggadēji dalībuzņēmumi uz gadu pārtrauc dalību, lai vēlāk atkal atgrieztos.

Publicēšanas datums

17.02.2020

Tēma

Nefinanšu ziņošana

Tapis sadarbībā ar