ILGTSPĒJAS KODEKSS

Gan pieredze, gan pētījumu dati rāda, ka sabiedrība dod priekšroku atklātai un godīgai organizāciju darbībai. Tieši atbildība – pret sevi, pret klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem u.tml. – ir viens no galvenajiem jebkuras organizācijas ilgtspējas stūrakmeņiem. Tāpēc ar mērķi sekmēt patiesas informācijas sniegšanu, tā aizsargājot patērētāju intereses un veicinot godīgu konkurenci, kā arī uzņēmējdarbības negatīvās ietekmes mazināšanu vides, sociālajos un pārvaldības aspektos, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts ir izstrādājis ILGTSPĒJAS KODEKSU (turpmāk – Kodekss). Tam ir aicināti pievienoties uzņēmumi, kuri apņemas īstenot atbildīgu un godprātīgu komercpraksi, turklāt ne vien vārdos, bet arī darbos.

Šī Kodeksa principi attiecas uz ikvienu uzņēmumu un tā parakstītāji apliecina gatavību sniegt to iedzīvināšanā, lai, ievērojot un sekmējot atbildīgu un ētisku rīcību, veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību un radītu kopīgu vērtību.

Kodekss tiks pastāvīgi pārskatīts un nepieciešamības gadījumā aktualizēts, nodrošinot atbilstību tiesiskajam regulējumam un labajai praksei.

Izdrukāta Ilgtspējas kodeksa fragments, kurā redzams tā ievada teksts.

Visas organizācijas, kuras paraksta Kodeksu, atbalsta un savā darbībā apņemas ievērot zemāk uzskaitītos principus.

Minimālais standarts – likuma ievērošana

Iepazīties un ievērot sev un savai darbībai atbilstošos tiesību aktus visās valstīs, kurās organizācija ir pārstāvēta.

Patiesās ietekmes apzināšana un vadīšana

 • Balstoties datos un iesaistot ietekmes puses, noskaidrot atbilstošos un būtiskos ilgtspējas aspektus, lai vadītu savu faktisko ietekmi.
 • Sekot līdzi, lai apņemšanās vides, sociālajos un pārvaldības aspektos būtu pamatotas, tostarp ar ticamiem un aktuāliem datiem, un atbilst ietekmes pušu gaidām.
 • Nodrošināt, lai mērķi vides, sociālajos un pārvaldības aspektos ir reālistiski, izmērāmi un pamatoti ar datiem.

Komunikācija par ilgtspējas centieniem

 • Izvairīties no vispārīgiem apgalvojumiem, kas nepamatoti liek domāt vai rada iespaidu par izcilu veikumu vides, sociālajā un pārvaldības jomā.
 • Apzīmējumu “ilgtspējīgs” izmantot gadījumos, kad produkta un/vai pakalpojuma ietekme ir novērtēta visos tā dzīves cikla posmos, tai skaitā: resursu ieguves, ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas, izmantošanas/lietošanas un atkritumu apsaimniekošanas.
 • Sekmēt datos balstītu un patiesai ietekmei atbilstošu atskaitīšanos par nefinanšu sniegumu vides, sociālajos un pārvaldības aspektos.
 • Novērst tādu ilgtspējas apliecinājumu izmantošanu, kas nav valsts iestāžu vai citu uzticamu trešo pušu kontrolēti.

Atbildība vērtību ķēdē

 • Savas ietekmes robežās, tai skaitā klientu un piegādātāju vidū, novērst neskaidrus, nepamatotus un maldinošus apgalvojumus, kas grauj patērētāju uzticību un spēju izdarīt atbildīgas izvēles.
 • Sekmēt patērētāju izpratni un informētas izvēles par labu atbildīgi radītiem, videi draudzīgākiem produktiem un pakalpojumiem.

Lai sekmētu Kodeksa ievērošanu, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts nodrošina ikvienam iespēju anonīmi paust bažas par uzņēmumu un citu organizāciju iespējami maldinošu praksi ar īpaši šim nolūkam izstrādāta rīka ILGTSPĒJAS RADARS starpniecību.

.

ILGTSPĒJAS KODEKSA DALĪBNIEKI

Ilgtspējas kodekss plašākai sabiedrībai tika prezentēts Atbildīga biznesa nedēļas 2022 pasākuma Bizness tiekas ar valsti laikā – 2022.gada 16.jūnijā, kad tam pievienojās pirmie 11 dalībnieki. Šobrīd to ir parakstījušas kopumā 18 organizācijas no visas Latvijas.

 • Attīstības finanšu institūcija “ALTUM”;
 • SIA “Augstsprieguma tīkls”;
 • AAS “Balta”;
 • AS “Balticovo”;
 • AS “Cēsu alus”;
 • SIA “Clean R”;
 • “ERGO Insurance SE” Latvijas filiāle;
 • ABD “Gjensidige” Latvijas filiāle;
 • SIA “GOLIN Riga”;
 • SIA “GRIFS AG”;
 • VAS “Latvijas Loto”;
 • SIA “Liepājas RAS”;
 • SIA “Reitan Convenience Latvia”;
 • AS “Rīgas Siltums”;
 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;
 • AS “SCHWENK Latvija”;
  VAS “Starptautiskā lidosta RĪGA”;
 • VAS “Valsts nekustamie īpašumi”;
 • SIA “ZAAO”.

Uzņēmumus, kuri vēlas pievienoties šai iniciatīvām, aicinām sazināties ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāju Daci Helmani: tālr. – 29110260, e-pasts – dace.helmane@insr.eu.

ILGTSPĒJAS RADARS

Divi zīmēti tēli. Vīrietis tur rokās lielu lupu, sieviete - svilpi. Pie svilpes pievienots teksts "Ilgtspējas radars: pastāsti par situācijām, kad organizāciju vārdi nesaskan ar darbiem!"

Ilgtspējīgu sabiedrību, valsti un pasauli veidojam mēs visi kopā, un viens galvenajiem priekšnosacījumiem šī mērķa sasniegšanai ir kvalitatīva visu iesaistīto pušu sadarbība, kuras pamatā ir atklātība. Ja saskaraties ar situācijām, kas varētu liecināt, ka konkrētā organizācija īsteno maldinošu praksi, ziņojiet par to, aizpildot šo formu!

Visus iesniegtos ziņojumus izskatīs InCSR ekspertu grupa. Ja ekspertu vērtējumā ziņojuma iesniedzēja bažas būs pamatotas, sazināsimies ar uzņēmuma, par kuru būs šis ziņojums, pārstāvjiem, informējot par saņemto sūdzību un aicinot uz tikšanos, lai to pārrunātu, kā arī uzklausītu viņu viedokli par konkrēto situāciju un praktiskajām rīcībām. Arī tad, ja ziņojumā norādītā informācija par iespējami maldinošu praksi būs nepilnīga, informēsim konkrēto uzņēmumu, aicinot pievērst uzmanību savam sniegumam norādītajos jautājumos.

Demonstrējot atklātību, visus iesūtītos ziņojumus publicēsim publicēta šajā lapā, aprakstot jautājuma būtību un norādot tā izskatīšanas statusu. Tāpat šiem ziņojumiem tiks pievienots konkrētā uzņēmuma (vai iestādes) viedokli un InCSR ekspertu komentārs. Ja radīsies aizdomas par tiesību aktu pārkāpumu, informācija tiks nodota atbilstošajai valsts uzraudzības un kontroles iestādei. paldies par jautājumu.

.

Pastāsti par situācijām kad organizāciju darbi nesaskan ar vārdiem!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.