Pirmie 11 uzņēmēji pievienojušies Ilgtspējas kodeksam par atbildīgu un godprātīgu komercpraksi

2022. gada 16. jūnijs

Ar mērķi veicināt komersantu atbildību un mazināt maldināšanas riskus, tā aizsargājot patērētāju intereses un veicinot godīgu konkurenci, kā arī uzņēmējdarbības negatīvās ietekmes mazināšanu vides, sociālajos un pārvaldības aspektos, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR) ir izstrādājis ILGTSPĒJAS KODEKSU. Ceturtdien, 16.jūnijā, to parakstīja pirmie 11 uzņēmumi, tā apņemoties īstenot atbildīgu un godprātīgu komercpraksi.

Atbildība – pret sevi, pret klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem u.tml. – ir viens no galvenajiem jebkuras organizācijas ilgtspējas stūrakmeņiem. Neraugoties uz to, bieži vien konkurences cīņā par jauniem klientiem un talantīgiem darbiniekiem, lielāku tirgus daļu, kā arī iekārojamāko darba devēju, reputācijas un citu topu augstākajām virsotnēm, tiek izmantota apzināta vai neapzināta maldināšanas taktika – skaļi reklāmas saukļi, neeksistējoši preču un pakalpojumu kvalitātes apliecinājumi, pašizdomāti “tituli” u.tml.

“Uzskatu, ka mūsu kā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta pienākums ir izglītot uzņēmējus un veicināt viņu apņemšanos īstenot atbildīgu, godprātīgu, pārdomātu un pamatotu praksi. Tāpēc esam izstrādājuši Ilgtspējas kodeksu, definējot atbildīgas, godprātīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses pamatprincipus. Lai tiktu sekmēta to ievērošana, ļoti būtiska ir valsts iesaiste. Esmu pārliecināta, ka mēs varam īstenot ļoti kvalitatīvu sadarbību,uzsver InCSR vadītāja Dace Helmane.

Piemēram, lai veicinātu atklātu un atbildīgu komercpraksi, Ilgtspējas kodeksā ir noteikts, ka uzņēmumu darbības mērķiem vides, sociālajos un pārvaldības aspektos, kā arī to komunikācijai publiskajā telpā par šiem mērķiem, to izpildi u.tml. ir jābūt pamatotai ar aktuāliem un ticamiem datiem. Savukārt, lai ierobežotu zaļmaldināšanas prakses izplatību Latvijā, šajā dokumentā definētas skaidras norādes, kādās situācijās uzņēmumi drīkst izmantot apzīmējumu “ilgtspējīgs” attiecībā uz saviem produktiem, pakalpojumiem vai darbībām.

Kā pirmie Ilgtspējas kodeksu parakstīja, tā apņemoties ievērot šī dokumenta pamatprincipus savā ikdienas darbā, 11 uzņēmumi: AAS “Balta”, AS “Balticovo”, SIA “Clean R”, “ERGO Insurance SE” Latvijas filiāle, ABD “Gjensidige” Latvijas filiāle, SIA “GOLIN Riga”, SIA “Liepājas RAS”, AS “Rīgas Siltums”, AS “SCHWENK Latvija”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un SIA “ZAAO”.

Pirmo 11 uzņēmumu, kuri pievienojušies Ilgtspējas kodeksam, vadītāju kopbilde. Attēla malās ir izvietoti vairāki krāsaini kubi, uz kuriem ir attēloti atsevišķi ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Lai sekmētu Ilgtspējas kodeksa ievērošanu, InCSR ir nodrošinājis savā tīkmekļvietnē arī iespēju ikvienam anonīmi paust bažas par uzņēmumu un citu organizāciju iespējami maldinošo praksi. Kā norāda D.Helmane, lai objektīvi izvērtētu katru situāciju, InCSR eksperti apzinās visas iesaistītās puses, lai uzklausītu to redzējumu par konkrēto situāciju un praktiskajām rīcībām. Ja radīsies aizdomas par tiesību aktu pārkāpumu, informācija tiks nodota atbilstošajai valsts uzraudzības un kontroles iestādei.

“llgtspējīgu sabiedrību, valsti un pasauli veidojam mēs visi kopā, un viens no galvenajiem priekšnosacījumiem šī mērķa sasniegšanai ir kvalitatīva visu iesaistīto pušu sadarbība, kuras pamatā ir atklātība. Tāpēc es aicinu uzņēmumus nopietni izvērtēt savas atbildības robežas un pievienoties Ilgtspējas kodeksam, tā paužot apņemšanos īstenot atbildīgu un godprātīgu praksi ne vien vārdos, bet arī darbos. Savukārt Latvijas sabiedrību vēlos aicināt neklusēt par maldinošām situācijām, jo tikai kopā mēs varam panākt reālas pārmaiņas,” tā D.Helmane.

Ilgtspējas kodekss tika svinīgi parakstīts pasākuma Bizness tiekas ar valsti laikā. Šis pasākums tiek organizēts kā augstākā līmeņa vadītāju saruna ar valsts amatpersonām, kuras mērķis ir nodrošināt veicināt kvalitatīvu privātā sektora un valsts mijiedarbību, nodrošinot uzņēmējiem un varas pārstāvjiem iespēju pārrunāt Latvijas biznesa vides attīstībai nozīmīgus jautājumus neformālā gaisotnē. Tas tradicionāli norisinās Atbildīga biznesa nedēļas laikā, kas šogad tiek īstenota no 13. līdz 17.jūnijam.

Plašāka informācija par Ilgtspējas kodeksu: www.ilgtspejaskodekss.lv

Izpratni par atbildīgu biznesu palīdz veicināt “Clean R”, “Latvenergo” un “Swedbank”.