Nefinanšu rezultātu ziņošana nodrošina priekšrocības konkurences cīņā

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības jautājumiem mūsdienās tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība, un īpaša loma tajā ir ietekmes pusēm – klientiem un sabiedrībai kopumā, kas pieprasa no uzņēmumiem atbildīgu attieksmi pret darbiniekiem, apkārtējo vidi un kopienu, kuru tie ietekmē. Labākais veids, kā demonstrēt un apliecināt savu progresu šajos aspektos, ir ieviest ziņošanas jeb atskaitīšanās sistēmu.

Dace Helmane, atbildīga biznesa aktīviste, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja

Marko Sillers, “Sustinere” partneris, nefinanšu ziņošanas eksperts (Igaunija)

Zīmējums uz ķieģeļu sienas: suns, kas ber laukā atkritumus no miskastes, putns ar saulesbrillēm, kuram uz krekla rakstīts, ka jāklausās ir cilvēkos, nevis piesārņotājos, kā arī zaķis ar naģeni, kuram uz krekla ir uzraksts, kas vēsta, ka pirmajā vietā ir jābūt cilvēkiem, nevis peļņai.

Jēdziens “ilgtspēja” mūsu sarunvalodā ienāca pirms 10 gadiem, kad to aktīvi sāka izmantot politiķi un žurnālisti, bet sabiedrībā tikai retais nojauta tā patieso nozīmi. Šodien ilgtspējīgas attīstības jautājumi ir arī uzņēmēju dienaskārtībā. Augsto interesi par tiem ir veicinājušas ne tikai aizvien pieaugošās ietekmes pušu prasības. Zināma loma ir arī pastiprinātajai uzmanībai, kas mūsdienās tiek pievērsta globālajām klimata pārmaiņām, kā arī apziņai, ka resursi, tai skaitā cilvēkkapitāls, ir un būs ierobežoti.

Bieži uzņēmumi, īpaši – mazie un vidējie, jautā, vai tiešām arī tiem ir jāatskaitās par saviem nefinanšu rezultātiem. Protams, Latvijā pastāvošais regulējums uzliek par pienākumu atklāt šo informāciju tikai noteiktu nozaru uzņēmumiem. Tomēr arī pārējiem ieteicams gatavot nefinanšu ziņojumus. Īpaši tajos gadījumos, kad:

  • redzat iespēju iegūt klientu, darbinieku un biznesa partneru uzticību un uzmanību gan vietējā, gan eksporta tirgos;
  • darbojaties sabiedrības interesēs un no jums tiek sagaidīta lielāka caurskatāmība.

Situācijās, kad nodarbojaties ar eksportu vai kā citādi konkurējat ar ārvalstu uzņēmumiem, bet, piemēram, preču cena, piegādes nosacījumi, kvalitāte ir līdzīga, tieši nefinanšu ziņošanas prakse var palīdzēt jums pozitīvi izcelties uz konkurenta fona. Pēdējos gados šis bieži vien tiek minēts arī kā pamatojums Latvijas uzņēmumu dalībai Ilgtspējas indeksā – novērtējumā, kas tiem palīdz diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni.

Ja esat izlēmuši sākt ziņot par nefinanšu rezultātiem, ir jāņem vērā vairāki būtiski aspekti – nozīme ir ne vien ziņojuma izstrādes mērķiem, bet arī saturam, noformējumam un citiem faktoriem, jo tā ir nozīmīga jūsu uzņēmuma “portfolio” daļa.

Fokuss uz mērķi un praktisko pielietojumu

Pirmais solis ir saprast, kas ir jūsu nefinanšu ziņojuma mērķa auditorija un kāda tieši informācija to interesē, kā arī – kāda ir jūsu motivācija šo atskaiti veidot. Esošo un potenciālo darbinieku interese? Lielāka uzticamība investoru un finansējuma devēju acīs? Draudzīgas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem? Spēcīgs tēls ārvalstu tirgos (piegādes ķēdē)? Pieskaņošanās klientu vērtībām?

Pat situācijā, kad jums ir jāatskaitās, jo to pieprasa tiesiskais regulējums, padomājiet, kā varat izmantot pārskatu sava uzņēmuma labā, piemēram, kādu papildu pievienoto vērtību varat gūt no tā izstrādes procesa un gala rezultāta.

Nākamais solis ir izvēlēties šī ziņojuma formātu un izlemt – tas tiks  iekļauts gada pārskatā vai veidots kā atsevišķa publikācija. Pieredze rāda, ka arvien biežāk ilgtspējas informācija tiek iekļauta uzņēmumu gada un finanšu pārskatos. Arī jūs varat sekot šai tendencei. Un šajā gadījumā nav būtiski, kā izlemsiet saukt šo kombinēto pārskatu – par „Gada pārskatu“ vai „Gadagrāmatu“. Svarīgs ir tieši šī ziņojuma izstrādes process un iegūto rezultātu turpmākais pielietojums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, dažkārt nav vērts mēģināt izgudrot jaunu velosipēdu. Smelties iedvesmu ilgtspējas pārskata formāta izvēlē (un ne tikai) var arī citu līdzīgu uzņēmumu nefinanšu ziņojumos.

Efektīva sadarbība ar ietekmes pusēm

Ietekmes pušu iesaiste ir nozīmīgākais aspekts, kam ir jāpievērš uzmanība nefinanšu ziņošanas procesā. Kāpēc? Jo jums ir nepieciešams atbalsts, lai veiksmīgi darbotos un attīstītu savu biznesu, bet ietekmes puses, kuras tieši vai netieši skar jūsu uzņēmuma darbība, visticamāk, sagaida no jums noteiktu rīcību. Tādējādi, ņemot vērā, ka mūsdienu atvērtajā pasaulē ietekmes puses var tikt ne vien ietekmētas no jūsu puses, bet arī ietekmēt jūs, noskaidrojiet viņu ekspektācijas, pārrunājiet tās un regulāri (katru gadu) informējiet par aktuālo statusu šo vēlmju īstenošanā.

Jāpiebilst, ka šajā gadījumā svarīgi ir nebaidīties. Pat tad, ja jums kaut kas neizdosies, jūsu centieni tiks novērtēti!

Tāpat atcerieties, ka ietekmes pusēm attiecībā uz jums vienmēr ir un būs noteiktas cerības. Labāk tās zināt un pārrunāt laikus. Pretējā gadījumā ietekmes puses runās nevis ar jums, bet par jums, turklāt tas, visticamāk, notiks sociālajos medijos.

Regulāra un kvalitatīva datu analīze

Kad esat noskaidrojuši, kas ir svarīgi jūsu ietekmes pusēm un kuri ilgtspējas aspekti ir būtiski jūsu uzņēmumam, jāsāk domāt, kā tos efektīvāk pārvaldīt un kā demonstrēt progresu. Tāpēc izvēlieties indikatorus visiem būtiskākajiem ilgtspējas aspektiem, sekojiet tiem līdzi un apkopojiet, analizējiet.

Pareizāk, nenoliedzami, ir definēt šos indikatorus pārskata sākuma posmā. Taču to var darīt arī tā izstrādes laikā, jo lielāko daļu datu var iegūt un aprēķināt arī vēlāk. Tomēr aizmirst par datiem un ignorēt tos nedrīkst, jo ilgtspējas pārskats bez datiem ir tikai skaistu stāstu buķete.

Pieredze liecina, ka ar glancētos vākos ielīmētu atskaiti, kurā apkopoti interesanti stāsti par uzņēmuma paveikto, mūsdienās nepietiek. Jūsu ietekmes pusēm, tostarp potenciālajiem sadarbības partneriem, nepieciešami dati un praktiskie piemēri. Jā, iespējams, atsevišķus datus publicēt nebūs patīkami. Bet ir jāņem vērā, ka ietekmes puses augstāk vērtēs jūsu pūles un atklātību, nevis snieguma nianses.

Korporatīvo “svešvalodu“ pārvaldīšana

Izvēloties nefinanšu ziņojuma indikatorus, ir vērts ņemt vērā dažādas starptautiskas sistēmas un vadlīnijas. Piemēram, vairums uzņēmumu visā pasaulē izmanto Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) ilgtspējas ziņošanas standartu, kas sniedz praktiskus norādījumus un garantē kvalitāti. Vēl vairāk – GRI ir abreviatūra, ko atpazīst biznesa vidē visā pasaulē. Izmantojot šo iniciatīvu, jūs nodrošināt sev iespēju runāt vienā “valodā” ar pasaules vadošajiem uzņēmumiem.

Savukārt viena no jaunākajām tendencēm ir veidot nefinanšu ziņojumus, balstoties uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG). Izmantojot pārskata izstrādē šīs sistēmas principus, uzņēmums parāda, ka sniedz savu pozitīvo ieguldījumu pasaules ilgtspējīgā attīstībā plašākā perspektīvā.

Neatkarīgi no izvēlētā ietvara, pārskatam jāpauž visaptverošs stāsts par uzņēmumu. Tā ir jūsu iespēja izklāstīt, kas jūs esat, kādi principi jums ir svarīgi, kā pārvaldāt ilgtspējas aspektus un kāpēc jūs to darāt. Šim stāstam jāpārliecina jūsu klienti, darbinieki un investori, ka viņiem starp citiem līdzīgiem uzņēmumiem jāizvēlas tieši jūs.

Mērķtiecīga un proaktīva satura komunikācija

Pēc visa iepriekš lasītā var likties, ka apkopot saturu un sagatavot pārskatu ir vienkārši. Iespējams. Bet tas prasa laiku. Daudz laika. Tāpēc tas, cik operatīvi un kvalitatīvi spēsiet to sagatavot, lielā mērā atkarīgs gan no īsto indikatoru izvēles, gan arī kolēģu iesaistes līmeņa ziņojuma izstrādē – datu un labās prakses piemēru apkopošanā, pārskata satura sagatavošanā u.tml.

Jāpiebilst, ka ļoti nozīmīga loma ir ne tikai korektam, rūpīgi veidotam un pilnīgam nefinanšu ziņojuma saturam. Bieži vien “kā” ir svarīgāk nekā “ko”. Tāpēc pievērsiet uzmanību arī tā vizuālajam noformējumam. Veidojiet šo pārskatu kā uzmanību piesaistošu mārketinga materiālu – izmantojiet vizualizācijas, zīmējumus un ikonas, izceliet svarīgākos vēstījumus, veidojiet elementus, kas vizuāli izskaidro saturu. Tāpat izskatiet iespējas izveidot šo pārskatu video vai kādā citā oriģinālā formātā, jo klasiska PDF faila ievietošana uzņēmuma tīmekļa vietnē būs jūsu ieguldītā laika izniekošana.

Tāpat neaizmirstiet proaktīvi dalīties ar nefinanšu ziņojumu publiskajā telpā. Piemēram, izmantojiet ziņojumā iekļautos datus un pieredzes stāstus ikdienas saziņā ar klientiem un sadarbības partneriem, mārketinga aktivitātēs, iekšējās komunikācijas kanālos u.c. Kāpēc tas ir svarīgi? Šai informācijai ir jābūt viegli atrodamai jūsu organizācijai nozīmīgām ietekmes pusēm. Pieredze rāda, ka uzņēmumu ikgadējos ilgtspējas pārskatus ļoti labprāt lasa ne vien investori, bet arī žurnālisti, potenciālie darbinieki, NVO un citi.

.

Mēs dzīvojam atklātības laikmetā, kad lielie, globālie uzņēmumi vēlas sadarboties tikai ar partneriem, kuri runā ar viņiem vienā “valodā”. Laikmetā, kad klienti un sabiedrība seko līdzi uzņēmumu attieksmei. Laikmetā, kad arvien būtiskāki kļūst tādi jautājumi kā cilvēktiesības, ilgtspēja, ētiska rīcība, korupcijas novēršana un likuma ievērošana. Tādējādi, lai izpelnītos potenciālo sadarbības partneru un citu ietekmes pušu uzticamību šobrīd ziņot nefinanšu rādītājiem – savu ieguldījumu darbiniekos, apkārtējās vides aizsardzībā un vietējās kopienas attīstībā – ir pat svarīgāk nekā atskaitīties par finanšu rādītājiem.

Kas ir būtiski – tā vietā, lai atskatītos tikai uz paveikto (pagājušajā gadā), vairāk uzmanības veltiet nākotnei, jo potenciālie darbinieki, investori, klienti u.c. vēlas redzēt jūsu plānus, ambīcijas, apņemšanās!

Publicēšanas datums

17.06.2020

Tēma

Nefinanšu ziņošana

Tapis sadarbībā ar