Ilgtspējīgi iepirkumi: pieredze

Latvijā ilgtspējīgu iepirkumu prakse nav izplatīta, jo tā vēl nav obligāta – atsevišķus ar piegādātāju izvēli saistītos jautājumus regulē tikai Publiskā iepirkuma likums. Tomēr ir uzņēmumi un iestādes, kuras šādos iepirkumos saskata augstu pievienoto vērtību, tāpēc proaktīvi īsteno dažādas iniciatīvas ar mērķi sakārtot savas piegādes ķēdes. Pieredze rāda, ka šāda stratēģija ilgtermiņā atmaksājas.

Atbildīga pieeja piegādātāju izvēles procesiem pozitīvi ietekmē jebkuras organizācijas izaugsmi un reputāciju, jo tas ir veids kā demonstrēt atbildīgu attieksmi pret cilvēkiem, apkārtējo vidi un labu pārvaldību, turklāt ne vien vārdos, bet arī darbos. Par to praksē pārliecinājušies vairāki uzņēmumi, tostarp “SCHWENK Latvija” un “Valsts nekustamie īpašumi”.

Tomēr organizēt ilgtspējīgus iepirkumus un piedalīties tajos ir divas dažādas lietas. Piemēram, apsardzes pakalpojumu iepirkumos Latvijā ilgtspējas aspekti tiek ievēroti ļoti reti, īpaši publiskajā sektorā, jo noteicošais kritērijs piegādātāju izvēlē joprojām ir zemākā cena, liecina Latvijas Drošības nozaru kompāniju asociācijas novērojumi.

Plašāka informācija par praktiskajiem atbildīgas piegādātāju izvēles procesa aspektiem, apkopota iepriekš minēto organizāciju pieredzes stāstos, kas izskanēja 2023.gada 8.februārī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā seminārā “Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?”.

Regulāras piegādātāju pārbaudes veicina biznesa efektivitāti

“SCHWENK Latvija” ir viens no uzņēmumiem, kuriem ir ļoti augstas prasības ne tikai pret sevi. Tas sagaida, ka arī sadarbības partneri īstenos atbildīgu uzņēmējdarbību visās ilgtspējas jomās, turklāt praksē, nevis tikai “uz papīra”. Tāpēc līdztekus drošības, energoefektivitātes, kvalitātes, vides utt. standartiem šajā uzņēmumā ir izstrādāts arī Ētikas kodekss. Tā principi tiek integrēti arī piegādātāju līgumos. Piemēram, piegādātājiem ir jāapliecina, ka tie maksā nodokļus, ievēro cilvēktiesības, ir atbildīgi pret vidi u.tml.

Tiesa, ar apliecinājumu uzrādīšanu līguma slēgšanas brīdī vien nepietiek, norāda “SCHWENK Latvija” valdes locekle Evita Goša. Uzņēmums arī regulāri kontrolē savu prasību izpildi. Lai gan šo pārbaužu mērķis ir identificēt un novērst problēmas, ir piemēroti arī līgumsodi. Tāpat ir bijuši gadījumi, kad sadarbība ar partneriem ir pārtraukta, jo pārbaudēs fiksēti interešu konflikti, darba drošības noteikumu pārkāpumi vai cilvēktiesību pārkāpumi (piemēram, konstatēts, ka konkrētajā uzņēmumā darbiniekiem netiek maksāts atbilstošs atalgojums, viņi tiek nodarbināti pārāk ilgas darba stundas).

Viņa arī piebilst, ka piegādātāju līgumi ir tikai viens no daudziem instrumentiem, kas tiek izmantots ilgtspējīgas uzņēmuma piegādes ķēdes darbības nodrošināšanai. Piemēram, praksē vairākkārt ir pierādījies, ka nopietnas problēmas visbiežāk palīdz identificēt darbinieki. Lai iedrošinātu viņus runāt par savām bažām, uzņēmumā tiek arī kultivēta atvērtības kultūra.

Augstākas prasības nodrošina augstāku pakalpojuma kvalitāti

Ļoti lielu “Valsts nekustamie īpašumi” īstenoto iepirkumu īpatsvaru veido būvniecības procesu iepirkumi, kas tiek veikti, īstenojot nekustamo īpašumu attīstības projektus. Gan domājot par biznesa efektivitāti, gan arī ievērojot dažādu regulējumu prasības, uzņēmums nopietni domā, kā šajos projektos ievērot ilgtspējas principus. Tieši šī iemesla dēļ tas jau 2020.gadā proaktīvi sāka iekļaut publiskajos iepirkumos tā dēvētās būves informācijas modelēšanas (BIM) prasības, kas ļauj nodrošināt augstāku ēku būvniecības efektivitāti un mazināt iespējamo kļūdu risku (šo prasību iekļaušana publiskajos iepirkumos kļūs obligāta tikai no 2025.gada).

Līdzšinējā pieredze rāda, ka BIM prasību prasību iekļaušana publiskajos iepirkumos veicina konkurenci, jo uzņēmuma izsludinātajiem iepirkumiem iesniegto piedāvājumu skaits konstanti palielinās, atklāj “Valsts nekustamie īpašumi” Būves informācijas modelēšanas vadības daļas vadītājs Dmitrijs Kots. Tāpat tikai retajā iepirkumā līdz šim ir uzvarējis zemākās cenas piedāvājums. Iemesls – pateicoties BIM prasībām, iespējams objektīvi izvērtēt piedāvājumu kvalitāti (piegādātāju kompetenci). Proti, uzņēmums pirms līguma parakstīšanas veic sava veida potenciālo sadarbības partneru eksamināciju, prasot tiem izstrādāt paraugus.

Attīstot ilgtspējīgu iepirkumu praksi, “Valsts nekustamie īpašumi” komanda ir izstrādājusi publiskajiem pasūtītājiem arī vadlīnijas BIM pakalpojumu iepirkšanai, tā priekšlaicīgi izpildot vienu no Ekonomikas ministrijas vadībā izstrādātās Ceļa kartes BIM ieviešanai prioritārajiem uzdevumiem. Tāpat ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu, uz “zaļās” būvniecības principiem balstītu projektu īstenošanu, veicināt videi un cilvēkiem draudzīgu risinājumu izmantošanu ēku projektēšanas un būvniecības procesos, kā arī sniegt ieguldījumu ar klimatu un vidi saistīto izaicinājumu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā uzņēmumā izstrādātas Ilgtspējas vadlīnijas izstrādes nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanai.

Zemās cenas faktors ierobežo konkurenci un kropļo tirgu

Apsardzes nozarē vairāk tiek runāts par efektīviem, kvalitatīviem drošības pakalpojumu iepirkumiem, retāk – par ilgtspējīgiem jeb sociāli atbildīgiem. Tomēr arī tie ir aktuāli, jo ļauj  mazināt ēnu ekonomiku, uzlabot apsardzes darbinieku darba apstākļus, kā arī veicināt godīgu konkurenci, uzsver Latvijas Drošības nozaru kompāniju asociācijas konsultante Līga Balatauska.

Ēnu ekonomikas īpatsvars apsardzes nozarē saglabājas augsts, un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, nesakārtota apsardzes biznesa vide. Otrkārt, publiskajos iepirkumos joprojām kā vienīgais apsardzes piedāvājumu vērtēšanas kritērijs dominē zemākā cena. Treškārt, publiskajos iepirkumos var piedalīties komersanti, kuri sistemātiski nemaksā nodokļus.

Tāpat pieredze liecina, ka pasūtītāji tolerē ar zemu pakalpojumu kvalitāti. Pie kam, īpaši izteikti tas ir publiskajā sektorā, jo privātajā sektorā sadarbības līgumi par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu tiek slēgti ar komersantiem, kuri var pārliecināt, ka to pakalpojumi ir vislabākie. Tāpēc Latvijas Drošības nozaru kompāniju asociācija regulāri īsteno dažādas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu nozares attīstību, tostarp aktīvi piedalās dažādu tiesību aktu pilnveides procesos.

Publicēšanas datums

20.02.2023

Tēma

Tirgus attiecības

Saistītais pasākums

Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?

Tapis sadarbībā ar