Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018

Latvenergo koncerna 2018. gada ilgtspējas pārskats sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju pamata līmeņa prasībām un ietver Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/95/ES un Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto nefinanšu informāciju.

Publicēšanas datums

24.05.2019

Tēma

Nefinanšu ziņošana

Tapis sadarbībā ar