JĀ vai NĒ ilgtspējīga biznesa pieejai: vadītāju viedoklis

Tas ir dārgi, ilgi, neefektīvi un sarežģīti – argumenti, ko uzņēmēji min visbiežāk, skaidrojot, kāpēc tie nav gatavi integrēt korporatīvās ilgtspējas un atbildības principus savās biznesa stratēģijās. Tomēr pieredze liecina, ka šis uzskats ir maldīgs. Ja ilgtspējīga biznesa pieeju integrē uzņēmuma DNS sistēmā, tajā ieguldītie līdzekļi atmaksājas ar uzviju.

Atbildīga uzņēmuma pārvaldības modeļa ieviešana, nenoliedzami, ir nepārtraukts un pamatīgs darbs, kas prasa cilvēku, finanšu un laika resursus. Tomēr uzņēmuma procesu sakārtošana, kas ir viens no galvenajiem ilgtspējīga biznesa stūrakmeņiem, ir efektīvākais veids, kā palielināt uzņēmuma konkurētspēju un veicināt tā izaugsmi ilgtermiņā. Ir svarīgi, lai uzņēmuma īpašnieki un vadība izprot šos ieguvumus un atbalsta pārmaiņas.

Daces Helmanes foto

“Ja uzņēmuma finanšu rādītāji aug, ir grūti saskatīt pievienoto vērtību pārmaiņu procesam, kas prasa zināmas investīcijas un laiku, turklāt rezultāti ne vienmēr ir “taustāmi” un var parādīties pēc ilgāka laika. Tomēr ar ilgtspēju ir līdzīgi kā ar maratonu – viss sākas ar pirmo soli. Un ir ļoti svarīgi, lai lēmumu par šo soli pieņem uzņēmuma vadība, jo tikai tad, ja vadītāji vai vadītājas paši ir pārliecināti par ideju, tai notic arī komanda, no kuras ir atkarīgs, cik ātri un efektīvi tiks sasniegts mērķis,” uzsver Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Pašlaik korporatīvās ilgtspējas un atbildības principu integrēšana uzņēmumu biznesa stratēģijās un īstenošana praksē ir pašu uzņēmumu iniciatīva – šie jautājumi vēl īsti netiek regulēti ar tiesību aktiem. Tomēr Latvijā, līdzīgi kā citur pasaulē, strauji palielinās to uzņēmumu skaits, kuri to dara ļoti mērķtiecīgi. Kāda ir viņu motivācija šādi rīkoties?

Iespēja paplašināt redzesloku un celt uzņēmuma vērtību

Āra Žīgura foto

“Atbildīgas uzņēmējdarbības ieguvumi mūsdienās vairs netiek apšaubīti. Ieinteresētās puses, jo īpaši darbinieki un klienti, arvien biežāk izvēlas saistīt savu nodarbinātību un produktu, pakalpojumu saņemšanu ar uzņēmumiem, kuri atbildīgi attiecas pret vides, ekonomikas un sociālajiem aspektiem. Šāds biznesa modelis ļauj labāk iepazīt savas darbības tirgus, prognozēt un pārvaldīt riskus un saņemt sabiedrības akceptu strādāt. Tas veicina uzņēmuma reputāciju un vērtību,” skaidro AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors Āris Žīgurs.

Viņš  norāda, ka Latvenergo koncerns veido sabalansētu ģenerācijas portfeli, modernizē ražotnes, investē jaunu produktu, pakalpojumu izstrādē, tostarp elektrotransporta uzlādes vietu attīstīšanā, veicinot Eiropas Komisijas ierosināto Eiropas zaļo kursu* jeb visu Eiropas ekonomikas nozaru dekarbonizāciju.

Tāpat Latvenergo koncerns ir apņēmies sniegt ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030. gadam īstenošanā. Ņemot vērā koncerna pamatdarbību, kā prioritārie ir noteikti trīs mērķi – 7., 9. un 13. Tie paredz:

  • nodrošināt piekļuvi stabili pieejamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu;
  • veidot noturīgu un ilgtspējīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju, sekmēt inovācijas;
  • veikt neatliekamus pasākumus klimata pārmaiņu un to ietekmes mazināšanai.

“Sniedzam savu ieguldījumu arī citu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu izpildē, tostarp īstenojam daudzveidīgas korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes sabiedrības izglītošanai, vides stāvokļa un iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Piemēram, 2020. gada aprīlī trešo gadu norisināsies Baltijā lielākais fizikas festivāls. Savukārt erudīcijas konkursu “FIZMIX Eksperiments”, kura mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu un veicināt viņu interesi par eksaktajiem priekšmetiem, rīkojam 25. gadu,” tā Ā.Žīgurs.

Iespēja sakārtot uzņēmuma procesus un veicināt attīstību

Normunda Niedola foto

Ilgtspēja, kuras pamatā ir savas atbildības apzināšanās, ir viens no uzņēmuma attīstības priekšnoteikumiem, par ko pārliecinājāmies praksē. Proti, lēmums par korporatīvās ilgtspējas un atbildības principu ieviešanu tika pieņemts brīdī, kad uzņēmums organiski nonāca pārmaiņu priekšā – kad visi apstākļi norādīja uz to, ka, lai “Liepājas RAS” varētu turpināt attīstīties, lietām un procesiem, kā arī cilvēkiem un viņu attieksmei ir jāmainās,” skaidro pašvaldību dibinātā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols.

Viņš atklāj, ka, lai arī daļa komandas gaidāmās pārmaiņas uztvēra ar skepsi, ko, iespējams, radīja bailes no nezināmā, tieši uzņēmuma darbinieki bija tie, kuri kā piemērotāko instrumentu tā labas un atbildīgas pārvaldības īstenošanai izvēlējās “Ilgtspējas indeksu”, tā aizsākot “Liepājas RAS” ceļu uz ilgtspējīga biznesa modeļa ieviešanu.

“Šī novērtējuma vadlīnijas pilnībā atbilst “Liepājas RAS” identitātei un arī manai kā vadītāja izpratnei par to, kas ir ilgtspējīga un atbildīga uzņēmuma attīstības pamats. Šobrīd, uzņēmuma 20. jubilejas gadā, ar gandarījumu secinu, ka mēs esam pieauguši. Fokusējoties savā darbā uz ilgtspējas jautājumiem, esam spējuši attīstīt sevī izpratni daudzās uzņēmuma atbildības jomās, atraisīt entuziasmu, radošumu un aizrautību. Tāpat esam apzinājuši svarīgāko – mūsu vērtības un misiju, kā arī īstenojuši visus iekšējos un ārējos uzņēmuma procesus saskaņā ar to,” uzsver N.Niedols.

Kā galveno motivāciju turpināt uzņēmuma izaugsmi, fokusējoties uz ilgtspējīgas biznesa pārvaldības principiem, viņš min līdz šim paveiktā darba rezultātus un turpmākos izaicinājumus, kas iedvesmo jauniem sasniegumiem: “Esmu pārliecināts, ka mēs esam uz pareizā ceļa uzņēmuma atbildīgas un ilgtspējīgas attīstības īstenošanai. “Liepājas RAS” ir fantastiska komanda, kas ir unikāla savā dažādībā, un tādējādi tik jaudīga, lai turpinātu iet tālāk. Kopā.”

Iespēja veicināt uzņēmuma konkurētspēju

Korporatīvā atbildība ir lieta, kam apsardzes kompānija “Grifs AG” ir pievērsusi pastiprinātu vērību vienmēr.  Ne velti viena no tās vērtībām ir atbildība – par sevi, savu tēlu un darba vidi, kā arī par cilvēkiem. Un, lai arī iedzīvinot šo vērtību praksē, uzņēmums gadu gaitā bija paveicis ļoti daudz, tieši dalība “Ilgtspējas indeksā” kļuva par nozīmīgu pagrieziena punktu tā atbildīga biznesa politikas izstrādē un ieviešanā.

Dalība šajā novērtējumā ļāva uzņēmumam ne tikai objektīvi izvērtēt uzņēmuma iekšējos un ārējos procesus, apzināt tā “stiprās” un “vājās” puses ceļā uz izcilību. Tā rezultāti arī nostiprināja apsardzes kompānijas vadības pārliecību par to, ka atbildīga biznesa pārvaldības modelim mūsdienās ir izšķiroša loma uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā. Tādējādi lēmums izstrādāt jaunu “Grifs AG” attīstības stratēģiju, vēl lielāku uzsvaru liekot uz atbildīga biznesa principiem, šķita likumsakarīgs.

Ainara Bunduļa foto.

“Mēs skaidri apzinājāmies, ka vadības līmenī varam izstrādāt desmitiem stratēģiju un sarakstīt simtiem procedūru, taču, ja tas viss paliks tikai uz papīra, no tā nav jēgas. Mums bija svarīgi, lai tam, ka jaunā stratēģija būs neatsverams ieguvums visiem, notic arī mūsu komanda, jo darbinieki ir galvenais uzņēmuma attīstības virzītājspēks. Tieši viņu lojalitātes stiprināšanai ir jāpievērš īpaša vērība, domājot par uzņēmuma ilgtermiņa darbībai nepieciešamo resursu saglabāšanu un attīstīšanu,” ir pārliecināts “Grifs AG” valdes loceklis Ainars Bundulis.

Viņaprāt, “Grifs AG” augstie attīstības rādītāji, līdzīgi kā pērnā gada izcilais sniegums “Ilgtspējas indeksā”, kad uzņēmums sasniedza Platīna kategoriju, ir acīmredzams pierādījums tam, ka korporatīvā ilgtspēja un atbildība, pretēji sabiedrībā valdošajam uzskatam, nav tikai moderns vārdu salikums; ka tas ir mūsdienīgs biznesa pārvaldības modelis ar augstu pievienoto vērtību.

“Šos rezultātus esam sasnieguši tikai tāpēc, ka uzņēmuma darbinieki atbalstīja mūsu ideju ne vien vārdos, bet arī darbos – viņi īsteno visas procedūras savā ikdienas darbā ar visaugstāko atbildības sajūtu. Atdevi no ieguldītā darba šobrīd izjūtam ik uz soļa. Tas viss liecina, ka nemainīgi esam uz pareizā ceļa,” tā  A.Bundulis


* Lai veicinātu Eiropas ekonomiku ilgtspēju, Eiropas Komisija 2019. gada beigās ierosināja Eiropas zaļo kursu – jaunu izaugsmes stratēģiju visu ekonomikas nozaru dekarbonizācijai. Atbilstoši priekšlikumam Eiropas Savienības valstīm līdz 2030. un 2050. gadam ir ievērojami jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai pat jāsasniedz klimatneitrāla ekonomika. To piedāvāts īstenot reformējot arī enerģētikas nozari – pilnveidojot energoefektivitāti, palielinot atjaunīgo energoresursu īpatsvaru enerģijas ražošanā, kā arī ievērojami elektrificējot ekonomiku un ieviešot jaunas tehnoloģijas.

Publicēšanas datums

14.02.2020

Tēma

Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar