Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

2021. gada 14. maijs

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir sagatavojis un pirms izskatīšanas valdībā nodod sabiedriskajai apspriešanai “Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” projektu, kurā norāda uz pretrunām starp valsts izvirzītajiem mērķiem pētniecības un attīstības veicināšanā valsts kapitālsabiedrībās un pastāvošā regulējuma interpretāciju Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas  neveicina ambiciozu un konkrētu pētniecības un attīstības mērķu izvirzīšanu kapitālsabiedrībās.

Esošā situācija liecina, ka valsts kapitālsabiedrībās lielākoties nav izvirzīti pētniecības un attīstības mērķi vai nav dots skaidrs norādījums par nepieciešamību ieguldīt to aktivitātēs un inovācijās. Problēmas nerisinot, pastāv risks, ka Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam un citos plānošanas dokumentos noteiktie mērķi netiks sasniegti. Zemi ieguldījumi pētniecībā un attīstībā gan valstī kopumā, gan valsts kapitālsabiedrībās var rezultātā mazināt uzņēmumu konkurētspēju, būt par iemeslu zemākai eksportspējai un lēnākai inovāciju ieviešanai. Privātā sektora interese un kapacitāte ieguldīt pētniecībā un attīstībā, kur kapitāla atdeve veidosies ilgtermiņā, pagaidām ir nepietiekama.

Ziņojums vērš uzmanību uz nepieciešamību konceptuāli mainīt skatījumu uz valsts kapitālsabiedrību lomu ekonomikā, paredzot, ka tās ne tikai drīkst, bet tām būtu jāveic ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, ka valsts kapitālsabiedrību stratēģijās ir jāiekļauj atbilstoši pētniecības attīstības mērķi ar ieguldījumu apjomu, prioritārajiem virzieniem, sasniedzamajiem rādītājiem. Ziņojums rāda Latvijā esošā normatīvā regulējuma atšķirību no tendencēm citās valstīs, kas liecina, ka šīm sabiedrībām ir būtiska loma, lai sasniegtu valsts pētniecības un attīstības mērķus.

Ziņojumā PKC ne tikai identificē problēmas, bet piedāvā arī konkrētu turpmākās rīcības plānu inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanā valsts kapitālsabiedrībās. Ir nepieciešams pārskatīt normatīvo aktu līdzšinējās interpretācijas vai pašus normatīvos aktus, lai novērstu šaubas par pētniecības un attīstības aktivitātēm valsts kapitālsabiedrībās.

Jāpanāk konceptuāla vienošanās, ka valsts kapitālsabiedrībām (arī kapitālsabiedrībām ar būtisku valsts kapitāla daļu) ir jāizvirza un jāīsteno pētniecības un attīstības mērķi, nodrošinot valstij svarīgo inovatīvo un eksportspējīgo preču un pakalpojumu pieaugumu un nodrošinot, ka valsts kapitāls saglabā un palielina savu vērtību globālās konkurences iespaidā un tas tiek izmantots, lai sniegtu ieguldījumu ekonomikas transformācijā uz augstākas vērtības preču un pakalpojumu radīšanu. Ir arī ierosināts lielajām kapitālsabiedrībām nodrošināt atbilstošu pētniecības un attīstības mērķu iekļaušanu to stratēģijās divu gadu laikā no ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā.

Ziņojumu PKC izstrādājis sadarbībā ar kapitālsabiedrību Inovāciju iniciatīvas grupu, kurā piedalās astoņi uzņēmumi ar valsts kapitālu (SIA “Tet”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, AS “Latvijas valsts meži”, AS “Latvenergo”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS “Elektroniskie sakari”, VAS “Latvijas Pasts”, VAS “Latvijas dzelzceļš”), kā arī Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un PKC.

Nacionālā attīstības plāna 2027 logotips

Ar “Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu, kā arī pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” projektu var iepazīties valsts kapitālsabiedrību pārvaldības tīmekļvietnē. Šajā vietnē ikviens interesents ir aicināts arī izteikt savus priekšlikumus par projektu. Tā sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz šā gada 26.maijam.