Pārresoru koordinācijas centrs sagatavojis Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam gala redakcijas projektu

2019. gada 27. decembris

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) izvērtējis visus Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) pirmās redakcijas sabiedriskajā apspriešanā saņemtos priekšlikumus un sagatavojis NAP2027 gala redakcijas projektu.

 “Pēc plašas sabiedrības iesaistīšanās Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam pirmās redakcijas publiskajā apspriešanā un daudzām diskusijām ar sadarbības partneriem esam rūpīgi izvērtējuši visus aptuveni 1400 saņemtos priekšlikumus un sagatavojuši NAP2027 gala redakcijas projektu,” skaidro PKC vadītājs Pēteris Vilks.

Ikviens PKC mājaslapā var iepazītiesar NAP2027 gala redakcijas projektu, kas sagatavots pēc NAP2027 sabiedriskajā apspriešanā un diskusijās Saeimas komisijās, dažādās tikšanās un forumos ar sabiedrības pārstāvjiem saņemto viedokļu, iebildumu un priekšlikumu izvērtējuma un no tiem vērā ņemto integrēšanas NAP2027 saturā.

NAP2027 gala redakcijas projekts

Ar to, kā kopumā ap 1400 izteiktie viedokļi un priekšlikumi izvērtēti, izstrādājot NAP2027 gala redakciju, varat iepazīties PKC mājaslapā ievietotajā priekšlikumu kopsavilkumā.

Sabiedriskajā apspriešanā (7. oktobrī – 25. novembrī) saņemto priekšlikumu izvērtējuma kopsavilkums

Saņemto priekšlikumu izvērtējums

Vienlaikus ar NAP2027 pirmās redakcijas publisko apspriešanu no 25. oktobra līdz 25. novembrim norisinājās arī NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Izvērtējot saņemtos viedokļus, Vides pārskats ir precizēts un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

NAP2027 SIVN precizētais Vides pārskats

PKC sagatavoto NAP2027 gala redakcijas projektu izskatīs Nacionālā attīstības padome un Nacionālā trīspusējās sadarbības padome. Pēc tam tas tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā un apstiprināšanai Saeimā.Visa informācija par NAP2027 rodama PKC mājaslapā.