Jaunie noteikumi nosaka minimāli maksājamo dividenžu apmēru arī valsts netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām

2022. gada 02. februāris

2022.gada 1.februārī stājas spēkā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātie un Ministru kabineta 2022.gada 25.janvārī pieņemtie noteikumi Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” (turpmāk – Noteikumi), kas aizstās Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.806).

Noteikumi tika izstrādāti, ņemot vērā, ka 2022.gada 1.februārī stājas spēkā likums “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” (turpmāk – Grozījumi Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā), kas paredz izteikt jaunā redakcijā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta sesto daļu. Ar Grozījumiem Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā tika papildināts deleģējums Ministru kabinetam noteikt dividenžu izmaksas kārtību arī publisku personu kontrolētajās kapitālsabiedrībās, publisko personu kapitālsabiedrību atkarīgajās kapitālsabiedrībās un meitas sabiedrībās, kā arī noteikt kārtību, kādā kapitālsabiedrība finanšu pārskatos atspoguļo sadalīto peļņu.

Līdz 2020.gadam valsts tiešā un netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām vidēja termiņa budžeta ietvara un gadskārtējā valsts budžeta likumā tika noteikts minimālais dividendēs izmaksājamais peļņas daļas procentuālais apmērs. 2020.gada valsts budžeta likumā vairs netika iekļauts šāds regulējums, tāpēc minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa valsts kontrolētajās kapitālsabiedrībās, publisko personu kapitālsabiedrību atkarīgajās kapitālsabiedrībās un meitas sabiedrībās normatīvajos aktos netika noteikta. Šī problēma tika atrisināta, iekļaujot Noteikumos attiecīgu regulējumu, t.i., nosakot, ka valsts kapitālsabiedrību atkarīgajām kapitālsabiedrībām un meitas sabiedrībām, publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), meitas sabiedrībām minimālā prognozējamā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, ir ne mazāka kā 50%.

Attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām un publiski privātajām kapitālsabiedrībām, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) līdz šim bija spēkā MK noteikumu Nr.806 trešajā punktā noteiktā 80% likme dividenžu maksājumiem, kurā ir ietverts arī uzņēmumu ienākuma nodoklis. Ar Grozījumiem Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.pantā, to papildinot ar septīto daļu, kas nosaka, ka kapitālsabiedrība uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina, maksā un atspoguļo grāmatvedībā uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek mainīts MK noteikumu Nr.806. trešajā punktā noteiktais uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas režīms.

Noteikumos ir paredzēts, ka valsts kapitālsabiedrību, publiski privāto kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), 64% apmērs dividenžu maksājumiem, kas aprēķināts, ņemot vērā, ka kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokli valstij nomaksājamā summa veido 80% no peļņas. Tādējādi ar jaunā regulējuma ieviešanu valsts un publiski privāto kapitālsabiedrību kopējais valsts budžetā ieskaitāmās summas apmērs nemainās.

Tāpat Noteikumi nosaka valsts kapitāla daļu turētāja vai dalībnieka (akcionāra) rīcību, lemjot par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kārtību, kādā kapitālsabiedrība finanšu pārskatos atspoguļo sadalīto peļņu, kā arī kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu. Dividenžu maksājumu kontroli tāpat kā līdz šim īstenos Valsts ieņēmumu dienests.