Eksperti: Uzņēmumiem jāseko līdzi un jāatskaitās ne tikai par finansēm, bet arī savu ietekmi uz cilvēkiem un vidi

2019. gada 07. oktobris

Septembra beigās biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) aicināja Latvijas lielāko un atbildīgāko uzņēmumu speciālistus uz pieredzes apmaiņu un diskusiju par nefinanšu ziņošanu. Pasākuma laikā dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumu, kā jēgpilni ieguldīt laiku un citus resursus nefinanšu ziņošanā, lai ne tikai veicinātu uzņēmumu atklātību un efektivitāti, bet vienlaikus samazinātu arī izmaksas un demonstrētu atbildīgu attieksmi. Pasākuma ietvaros ESG (Environmental. Social. Governance) pārskatu prezentēja Baltic International Bank, bet ar labās prakses piemēriem dalījās AS “Latvenergo” un SIA “Coca-Cola HBC Latvia”.

“Aizvien vairāk uzņēmumu ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā atskaitās ne tikai par savu finanšu sniegumu, bet arī ietekmi uz darbiniekiem, apkārtējo vidi un sabiedrību. Protams, to ietekmē globālās norises, starptautiskais regulējums un pilsoniskās sabiedrības pieprasījums pēc lielākas atklātības un biznesa negatīvās ietekmes mazināšanas. Turklāt uzņēmēji sāk apzināties, ka nefinanšu ziņošana palīdz uzlabot risku pārvaldību un ilgtermiņa sniegumu vides un pārvaldības jautājumos, tādejādi veicinot arī konkurētspēju,” skaidro InCSR vadītāja Dace Helmane.

Aptaujājot klātesošos par jēgpilna nefinanšu pārskata galvenajiem kritērijiem, tika secināts, ka jēgpilna nefinanšu pārskata pamatā ir jābūt pilnīgi godīgai pieejai, to uzsvēra gandrīz trešdaļa jeb 27,3% dalībnieku, otrajā vietā tika ierindoti kvalitatīvi dati (19,5%). No tēmu loka banku nefinanšu pārskatos visvairāk interesē korporatīvā pārvaldība un biznesa ētika (28,4%), kam seko datu privātuma un aizsardzības jautājumi (17,3%)  un klientu un patērētāju apmierinātības aspekti (14,8%).

Nefinanšu ziņošanas eksperts no Igaunijas Marko Sillers norādīja: “Visiem lielākajiem uzņēmumiem ir jāmeklē efektīvākie veidi, kādos demonstrēt savu progresu un ietekmi. Ja uzņēmums to nedara, tad tas vairs nerunā vienā valodā ar pārējo biznesa kopienu – klientiem, piegādātājiem, investoriem. Šodien skaisti, pašslavinoši vārdi jāpierāda ar datiem, izmērāmiem mērķiem un reāliem rezultātiem.”

Prezentējot bankas pirmo nefinanšu jeb Environmental. Social. Governance (Vide. Sociālā atbildība. Pārvaldība)  ziņojumu, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats uzsvēra: “Mūsdienās ilgtspēja vairs nav izvēle, bet gan nepieciešamība. Manuprāt, ESG  jeb ilgtspēja nozīmē šodien darīt lietas, ar kurām varēsim lepoties rītdien un turpmāk. ESG pieeja mums ir atbilstoša, jo aptver visas trīs jomas, ko banka uztver jau kā savas attīstības balstus. ESG ir gan vides, gan sociālie  apsvērumi, jo banka ir ne tikai finanšu, kreditēšanas iestāde, bet arī energoresursu un citu resursu patērētājs, nodokļu maksātājs, darba devējs. ESG pieeja caurvij visas galvenās bankas darbības jomas; mūsu ESG mērķi nav deklaratīvi, bet ieviesti visos ikdienas procesos.”

“Jāsaprot, ka šajā laikmetā ne tikai mēs gaidām atklātību un caurspīdīgumu no klientiem un partneriem, bet viņi arī to gaida no bankas. Banka ir ekosistēmas daļa, kurai ar šo sistēmu ir atbildīgi jāsadarbojas. Bankas nes lielu sociālās atbildības slogu. Tāpat tām ir iespēja atbalstīt un iesaistīties atbildīgos investīciju darījumos, kas sniedz labumu valsts ekonomikai kopumā. Apzinoties iepriekšminēto, esam noteikuši bankas stratēģisko mērķi 2030. gadam – specializēties ienesīgās, videi draudzīgās un ilgtspējīgās investīcijās,” piebilst Bolbats, norādot, ka ESG pieeja ir arī ieradumu un domāšanas maiņa, kur ļoti svarīgs ir vadības atbalsts, skaidri mērķi un izmērāmi rādītāji, darbinieku iesaiste un efektīva iekšējā komunikācija.

Ieinteresēto pušu iesaisti un to lomu jēgpilnā ziņošanā klausītājiem skaidroja arī AS “Latvenergo” starptautisko attiecību speciālists Guntars Mihailovs: ”Ieinteresēto pušu iesaiste ir būtiska labas pārvaldības un ilgtspējas sastāvdaļa jebkurai organizācijai. Tā sniedz izpratni par abpusēji būtiskiem jautājumiem, uzlabo darbinieku motivāciju, paaugstina ieinteresēto pušu uzticēšanos un rezultātā veicina arī organizācijas vērtības pieaugumu. Latvenergo koncerns regulāri noskaidro ieinteresēto pušu viedokļus par līdzšinējo sadarbību un koncerna ilgtspējai būtiskiem aspektiem, kā arī apspriež priekšlikumus koncerna snieguma uzlabošanai. Būtisks ir arī ilgtspējas pārskata dizains un formāts, kādā ieinteresētās puses saņem sev būtisko informāciju par uzņēmuma darbību.”

SIA “Coca-Cola HBC Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Dricka atzina, ka ļoti lepojas “Coca-Cola HBC Latvia” sasniegumiem ilgtspējas jomā, tomēr vēlējās atgādināt visiem klātesošajiem, ka ilgtspējīgs sniegums nekad neapstājas, tāpēc uzņēmumiem jākoncentrējas gan uz ilgtspējas mērķu sasniegšanu ilgtermiņā, gan atbilstošu sabiedrības un iesaistīto pušu informēšanu par sasniegto, jo mūsdienu korporatīvi sociāli atbildīgā vidē tikai šāda pieeja būs dzīvotspējīga. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 dažādu uzņēmumu un organizāciju pārstāvji no dažādām nozarēm – finanses, mobilie sakari, enerģētika, loģistika, ražošana u.c.