Darbinieki personāla vadītāju rakstura īpašības vērtē augstāk nekā profesionālās īpašības

2021. gada 20. maijs

Turpinot pirms trim gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad 20.maijā Latvijā un citviet Eiropā tiek atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena. Ar mērķi noskaidrot, kā personāla vadības lomu uzņēmumu un organizāciju ikdienā vērtē strādājošie Latvijas iedzīvotāji, pētījumu kompānija “Kantar” veica pētījumu.* Tā rezultāti atklāj, ka personāla vadības loma uzņēmumos un iestādēs globālās pandēmijas ietekmē ir palielinājusies, turklāt teju katrs otrais jeb 42% strādājošo personāla jomas speciālistos primāri vērtē viņu cilvēciskās īpašības jeb raksturu, nevis profesionālās īpašības.

Globālā pandēmija ir būtiski ietekmējusi ne vien pasaules ekonomiku, bet arī citas dzīves jomas, tostarp darba tirgu. Tā darba devējiem ir radījusi virkni izaicinājumu, kas liek meklēt aizvien jaunus veidus, kā pielāgoties pārmaiņām, tāpēc šogad Starptautiskās personāla vadības dienas tēma ir “Shaping the new future” jeb “Jaunās nākotnes veidošana”. 

Kā izriet no pētījuma datiem – lai arī teju katrs piektais strādājošais uzskata, ka personāla vadītāja, personāla speciālista loma viņu darba vietā COVID-19 apstākļos ir palielinājusies. Salīdzinoši biežāk uz to norāda darbinieki, kuri uzskata, ka darbs jaunajos apstākļos ir pozitīvi ietekmējis viņu emocionālo labsajūtu un veicinājis apmierinātību ar darbu kopumā.

Neraugoties uz šā brīža sarežģītajiem apstākļiem, darba ņēmēju skatījumā nozīmīgākās personāla vadības funkcijas joprojām** ir rūpes par darba aizsardzību, darba vidi uzņēmumā (29%) un personāla novērtēšana, attīstība, apmācības (24%), kam seko personāla administrēšana un lietvedība (17%). Taču būtiski ir pieaugusi nozīme tādai funkcijai kā ar atalgojumu saistītu jautājumu risināšana, ko varētu saistīt tieši ar COVID-19 ietekmi.

Infografika, kurā atspoguļoti pētījuma dati, kas ilustrē strādājošo gaidas attiecībā uz personāla vadītāja, speciālista rakstura un profesionālajām īpašībām, kā arī izskatu.

Interesanti, ka valsts sektorā strādājošie biežāk kā nozīmīgākās personāla vadības funkcijas gan ikdienā, gan krīzes apstākļos min personāla novērtēšanu, attīstību, apmācības, kā arī personāla administrēšanu un lietvedību, kamēr privātajā sektorā nodarbinātie vairāk uzsver darbinieku motivēšanas un lojalitātes veicināšanas lomu un nozīmi.

Tāpat sievietes ievērojami biežāk nekā vīrieši par svarīgu personāla vadības funkciju uzskata sekmīgu informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp vadītāju un darbiniekiem. Savukārt gados jaunāki darbinieki (strādājoši vecumā no 18 līdz 24 gadiem) caurmērā biežāk uzsver personāla novērtēšanas, attīstības un apmācību lomu un nozīmi.

Raksturojot “ideālo” personāla vadītāju, respondenti primāri min dažādas rakstura īpašības (42%). Viņu vērtējumā labam personāla speciālistam ir saprotošam, cilvēcīgam, pretimnākošam, tolerantam, atsaucīgam, izpalīdzīgam, kā arī godīgam, uzticamam un lojālam.

Katrs trešais jeb 35% aptaujāto uzsver šīs jomas speciālistu profesionālo īpašību nozīmi – prasmi uzklausīt, cienīt, rūpēties par darbiniekiem, zināšanas, kompetenci un erudīciju, kā arī prasmi motivēt, pārliecināt. Pie kam, motivēšanas un pārliecināšanas prasmju nozīme šogad ir uzsvērta ievērojami biežāk nekā iepriekš veiktajos pētījumos.

Savukārt katrs desmitais akcentē arī ar izskatu saistīto parametru nozīmi. Proti, respondentu vērtējumā personāla vadītājam, speciālistam ir jābūt sakoptam un solīdam, tostarp viņam būtu vēlams nēsāt lietišķu apģērbu.

Jāpiebilst, ka strādājošie, kuri ir ļoti apmierināti ar savu pašreizējo darbu, caurmērā biežāk uzskata, ka ideālam personāla vadītājam ir jābūt smaidīgam, laipnam, komunikablam, sabiedriskam, atvērtam un tālredzīgam.

Plašāk par pētījumu: Darbinieki personāla vadītāju rakstura īpašības vērtē salīdzinoši augstāk kā profesionālās īpašības – KANTAR Latvia

_____

* Pētījums veikts 2021.gada maijā, ar interneta starpniecību aptaujājot 800 strādājošo Latvijas iedzīvotāju.

** Līdzīgs pētījums tika veikts 2019.gadā.