Apspriešanai nodoti MK noteikumu projekti par valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībās un valdes un padomes locekļu skaitu, mēneša atlīdzības maksimālo apmēru

2019. gada 30. septembris

Apspriešanai nodoti MK noteikumu projekti – “Ministru kabineta noteikumu projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums un “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums. 

Priekšlikumi tiek gaidīti līdz 2019. gada 10. oktobrim.

Ar noteikumu projektiem var iepazīties šeit.

2020. gada 1. janvārī spēkā stāsies grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums).

Ministru kabinets noteikumu projektā, ko izstrādājis Pārresoru koordinācijas centrs, “Ministru kabineta noteikumu projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” ir noteicis principus nominācijas komisijas veidošanai, minimālās prasības attiecībā uz valdes un padomes locekļu izglītību, valodu prasmi un darba pieredzi, kā arī informācijas publiskošanas prasības par nominācijas procesa norisi. Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt valdes un padomes locekļu izvirzīšanas procesa atbilstību korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošināt atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas valsts kapitālsabiedrību, pašvaldību kapitālsabiedrību, atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrību pārvaldības gadījumos.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likumam viena no būtiskām PKC funkcijām ir piedalīties visos valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlases un novērtēšanas procesos, tādēļ PKC pārstāvji tiek iekļauti katrā nominācijas komisijā, kura tiek izveidota no nozares ministrijas vai kapitālsabiedrības padomes pārstāvjiem, PKC pārstāvja, neatkarīgiem ekspertiem un, ja nepieciešams, novērotājiem. OECD izvērtējumā par Latvijas praksi valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā būtiskākā rekomendācija bija izveidot profesionālas kapitālsabiedrību padomes lielajās komerciālajās valsts kapitālsabiedrībās. Visu padomes locekļu atlasei tika veidotas nominācijas komisijas, kuru darbā piedalījās deleģētie PKC pārstāvji, kā arī kā neatkarīgie pārstāvji piedalījās pārstāvji no dažādām nevalstiskajām organizācijām. Līdz ar to PKC pārstāvji dalībā nominācijas komisijās ir guvuši nozīmīgus secinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem tiesiskajā regulējumā attiecībā uz nominācijas procesu organizāciju un kandidātu vērtēšanu, kuri arī ir iekļauti šajā noteikumu projektā.

Savukārt ar Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto MK noteikumu projektu ““Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”” tiek veikti attiecīgi grozījumi noteikumu pielikumā, nosakot, ka vidējā kapitālsabiedrībā padomes locekļu skaits ir ne vairāk kā trīs, savukārt lielā kapitālsabiedrībā ne vairāk kā septiņi. Vienlaikus ar noteikumu projektu tiek veiktas izmaiņas noteikumu 8.punktā, nosakot atlaišanas pabalsta apmēru, kādu valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi var saņemt, pamatojoties uz darba līgumu vienotās mēneša atlīdzības saņemšanas gadījumā.

Saite uz dokumentu publicēšanas vietu: http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/aktualie-normativo-aktu-un-vadlinju-projekti/