Header widget area right

Ilgtspējas indekss

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Kopš 2010.gada, kad veiksmīgi tika aizsākts Ilgtspējas indeksa pilotprojekts, tā pašvērtējuma iespējas ir izmantojuši vairāk nekā 200 uzņēmumi.

Dalība Ilgtspējas indeksā ir bezmaksas, un piecu gadu laikā indeksa pašvērtējuma iespējas izmantojuši vairāk nekā 200 uzņēmumi. Kā liecina pieredze un atsauksmes, vairākums uzņēmumu Ilgtspējas indeksā piedalās, lai:

  • Sekotu lidzi sava snieguma dinamikai, kā arī salidzinātu to ar citu uzņēmumu rezultātiem
  • Saņemtu ekspertu rekomendācijas par prioritāri uzlabojamiem procesiem
  • Labāk izprastu uzņēmuma atbilstību ilgtspējas jēdziena starptautiskajiem kritērijiem

Partneri

Indeks atbalstitaji logo InCSR
Indeks atbalstitaji logo LBAS
Indeks atbalstitaji logo LDDK

Piesaki savu uzņēmumu dalībai Ilgtspējas indeksā un saņem informāciju par tālākiem soļiem

Atsauksmes

755
Ingrīda Lāce, Latvenergo Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore


Piedalāmies Ilgtspējas indeksā no 2010.gada, jo augstu vērtējam Latvenergo korporatīvo sociālo atbildību. Indeksa vajadzībām sniegtā informācija, ziņošanas veids daļēji sakrīt ar Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskatos sniegto informāciju, kuru gatavojam pēc starptautiska ziņošanas standarta jau no 2009.gada. Katru gadu pilnveidojam un paplašinām atklātās informācijas apjomu.

1053
Modris Ozoliņš, RTU rektora vietnieks biznesa attiecību un attīstības jautājumos


RTU ir bijusi Latvijā 150 gadus un 150 gadus vēl būs, bet Ilgtspējas indekss ir stilīgs instruments, ar kuru palūkot, kā mēs izskatāmies salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem. Protams, arī labs treniņš.

Rezultāti

Ilgtspējas indeksa rezultāti tiek paziņoti ikgadējā noslēguma pasākumā jūnijā Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros. Tā kā indeksa mērķis ir veicināt uzņēmumu izaugsmi, nevis sāncensību, publiskots tiek tikai uzņēmumu dalījums kategorijās atkarībā no to indeksa rādītājiem: platīna, zelta, sudraba un bronzas.

Katrs Ilgtspējas indeksa dalībnieks saņem InCSR Ekspertu padomes sagatavotu individuālu vērtējumu, kurā norādīti uzņēmuma rezultāti un katras sadaļas ietekme uz to, kā arī sniegti komentāri un ieteikumi par soļiem, kas palīdzētu uzņēmumam pilnveidot savu sniegumu katrā no sadaļām.

Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā tiek sarindoti alfabēta secībā četrās grupās atbilstoši kopējam indeksa rezultātam. Platīna grupā iekļūst uzņēmumi, kuru ilgtspējas indekss pārsniedz 90%, zelta – no 80 līdz 89,9%, sudraba – no 60 līdz 79,9%, bronzas – no 40 līdz 59,9%.

Indeksa dalībnieki, kuri iegūst zemāku vērtējumu par 40%, netiek publicēti, tomēr tie tāpat kā pārējie uzņēmumi saņem ekspertu rekomendācijas savas ilgtspējas uzlabošanai, kas dod iespēju atkārtoti piedalīties nākamajā gadā.

PLATĪNS

Šie uzņēmumi savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Šajos uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana. Tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

ZELTS

Uzņēmumi ar zelta statusu demonstrē atklātību un caurskatāmību, visus būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus.

SUDRABS

Sudraba līmeņa uzņēmumi mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas. Šīs kompānijas apkopo datus, kas uzrāda snieguma uzlabojumus galvenajās jomās pēdējā gada vai divu laikā.

BRONZA

Šie uzņēmumi ir spēruši pirmos soļus, lai publiski komunicētu savu praksi būtiskākajos jautājumos par ietekmi uz vidi, sabiedrību, darba vidi un kopējo tirgu, tomēr rezultāti nav viendabīgi augsti visos rādītājos. Šie uzņēmumi ir noteikuši savu vīziju, misiju un vērtības, kā arī publiskojuši savus korporatīvās atbildības principus, kuru īstenošanā iesaistīts viss uzņēmums.

Piesaki savu uzņēmumu dalībai Ilgtspējas indeksā un saņem informāciju par tālākiem soļiem

Kopš 2011. gada, piedaloties Ilgtspējas indeksā, uzņēmumi var pretendēt uz virkni īpašo apbalvojumu, tai skaitā, Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros no 2016. gada īpaša uzmanību, piešķirot šo statusu tiks pievērsta uzņēmuma sniegtajam atbalstam attiecībā uz bērnu uzraudzību.